Utazási kedvezmény önkormányzati művelődési házban dolgozóknak

Kérdés: Jár-e a 2024. március 1-jei nappal hatályba lépett 38/2024. Korm. rendelet szerinti utazási kedvezmény önkormányzatnál, illetve önkormányzat intézményénél (művelődési ház) munkaviszonyban lévő dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] A tizenötezer fő alatti lakosságszámú településen – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül – a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Művelődési intézmények – a közösségi színtér működtetése

Kérdés:

A 20/2018. EMMI rendelet szabályozza a kistelepülések közösségi művelődési intézményeinek személyi, tárgyi, működési feltételeit, így a közösségi színtérre vonatkozó alapvető szabályokat is tartalmazza. Közalkalmazotti jogviszonyban vagy megbízási jogviszonyban is ellátható-e ez a feladat, illetve egy városi fenntartásban álló művelődési ház – Mt. hatálya alá tartozó, megfelelő szakképzettséggel rendelkező – alkalmazottja is elláthatja-e ezt a feladatot részmunkaidőben, megbízási jogviszonyban?

Részlet a válaszából: […] A kérdést akként értelmezzük, hogy az a közösségi színtérben történő foglalkoztatásra vonatkozik. A 20/2018. EMMI rendelet hatálya kiterjed egyfelől a Kultv. 77. §-ának (2) bekezdésében meghatározott fenntartóra és működtetőre, valamint a közművelődési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Agora területe és annak határai

Kérdés: A Kultv. és a végrehajtására kiadott 39/2020. EMMI rendelet értelmezésében kérnénk állásfoglalásukat. Megyei jogú városban kizárólagos önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság létrehozására került sor, melynek nevében szerepel az agora és a kulturális központ elnevezés is. Tevékenységét tekintve alapító okirata tartalmazza, hogy a kulturális tevékenységen túl ellát többek között sport-, szabadidő-tevékenységet is.
1. A Kultv. 78/I. §-ának (1a) bekezdése ismeretében is tartozhat-e ez az intézmény a Kultv. 78/C. §-a hatálya alá, vagy csak a 78/B. § hatálya alá? A kérdés azért merül fel, mivel az ügyvezető megbízása lejár, és kérdéses, hogy reá alkalmazandó-e feltételként a szakirányú mesterfokozatú szakképzettség megléte.
2. Ezen gazdasági társaság ügyvezetőjére alkalmazandó-e a Kultv. 94. §-ának (3) bekezdése, miszerint az intézményvezetői feladatok ellátására pályázatot kell kiírni? Amennyiben igen, a 39/2020. EMMI rendelet 1. mellékletének 9. pontja szerinti végzettség elegendő-e – ha alkalmazható a törvény 78/C. §-a –, vagy nem is kell pályázati eljárás, és nem is szükséges semmilyen képesítési előírásnak megfelelnie az ügyvezetőnek – csak az adott kulturális közművelődési terület belső szervezeti egysége vezetőjének –, tekintettel arra, hogy széles tevékenységi köre van a gazdasági társaságnak?
Részlet a válaszából: […] A Kultv. 78/I. §-ának (1a) bekezdése értelmében megyei jogú városban és a főváros kerületeiben a települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében a Kultv. 77. §-a (5) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerinti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Hivatalsegéd további munkaviszonya

Kérdés: Jelenleg hivatalunk az egyik munkavállalót hivatalsegédként alkalmazza az Mt. szerint 8 órában. Decembertől egy, az Mt. hatálya alá tartozó intézettel kötött szerződés alapján ők fogják alkalmazni egy évig, szintén munkajogviszonyban, a 20/2018. EMMI rendelet alapján. Kérdésem lenne, hogy december 1-jétől hivatalunk négy órában alkalmazhatja-e továbbra is a munkavállalót hivatalsegédként?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 258. §-ának (1) bekezdése előírja, hogy a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra az Mt. rendelkezéseit a Kttv. 258. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Az összeférhetetlenségi szabályok tekintetében a Kttv. 258. §-ának (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Közalkalmazottiból munkajogviszony kormányzati funkció ellátása esetén

Kérdés: A közművelődési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyának átalakításával kapcsolatban az a kérdésem, hogy a "nem önálló intézményben", hanem a Kjt. 1. §-a és 83/A. §-a alapján ún. kormányzati funkción foglalkoztatott közalkalmazottakra is vonatkozik-e az átalakítási kötelezettség, vagy ők maradnak közalkalmazottak? A Módtv. hatálya az 1. §-a szerint ugyanis kifejezetten az önálló költségvetési szervekre terjed ki.
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 1. §-ának (1) bekezdése értelmében a Kjt. hatálya nem csupán az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, hanem a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 3.

Főmuzeológus munkahelyen tartózkodása

Kérdés: Költségvetési szervként működő múzeumban a főmuzeológus munkakör tudományos-kutató munkakörnek minősül-e, vagy kizárólag tudományos munkakörnek? Az ezen munkakörben foglalkoztatott dolgozó esetében van-e kötelező előírás arra vonatkozóan, hogy a dolgozó a munkaidejének hány százalékában köteles a munkavégzés helyén tartózkodni?
Részlet a válaszából: […] A 150/1992. Korm. rendelet 12. §-ának (4) bekezdése kimondja, hogy közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott, emellett tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának; a tudomány(ok) kandidátusa,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. június 19.

Információs munkakört betöltő közalkalmazott besorolása

Kérdés: Közművelődési intézmény pályázatot tett közzé legalább érettségizettek részére, információs státusz betöltésére. A leendő közalkalmazottak feladatai közé tartozik a tájékoztatás, jegyértékesítés, pénzkezelés, illetve szerződéskötés minta alapján. A kérdésünk: melyik fizetési osztályba tudjuk őket besorolni, C-be vagy D-be?
Részlet a válaszából: […] A közművelődési intézményekre a 150/1992. Korm. rendelet vonatkozik. Ennek 1. számú mellékletében szerepelnek az egyéb közalkalmazotti munkakörök, közöttük az ügyviteli alkalmazottak, akiket A-D fizetési osztályba lehet besorolni. A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 14.

Gazdasági vezető megbízása

Kérdés: Önkormányzati irányítású, önállóan működő és gazdálkodó közművelődési költségvetési szerv 20 éve dolgozó gazdasági vezetőjének a vezetői megbízását a munkáltató, az önkormányzat vagy a költségvetési szerv vezetője adja ki?
Részlet a válaszából: […]  Az Ötv. szerint a képviselő-testület a feladatkörébe tartozóközszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, vállalatot, másszervezetet alapíthat, kinevezi a vezetőiket. E hatásköre másra (például apolgármesterre) nem ruházható át, és magában foglalja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.

Vezetői megbízások a közalkalmazottaknál

Kérdés: A könyvtárban mint munkáltatónál a határozatlan idejű vezetői megbízások a 2010. évi CLXXV. törvény 7. §-a alapján 5 évig terjedő határozott idejűvé alakultak át. Mi a helyzet az újonnan kinevezettekkel? Ha az a vezető, akinek a vezetői munkaköre kötelezően 5 éves határozott idős vezetői megbízássá alakult át, 3 év múlva nyugdíjjogosult lesz, fel lehet-e menteni? Kell-e részére valamilyen kompenzációt fizetni?
Részlet a válaszából: […] A 2010. évi CLXXV. törvény 2011. január 1-jétől módosítottaa Kjt. vezetői posztok betöltésére vonatkozó szabályait. Az újonnankinevezettek esetében természetesen már az új szabályokat kell alkalmazni,tehát vezetői munkakörbe nem nevezhetők ki, csak valamilyen szakmai...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Kinevezett vagy megbízott vezető?

Kérdés: Az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény vezetésére a közalkalmazott 2008-ban vezetői megbízást kapott, mivel az intézmény vezetése mellett ténylegesen a korábbi munkakörébe tartozó feladatokat is ellátja. A megbízásra tekintettel megállapították vezetői pótlékát, továbbá jár ezen a címen pótszabadság is. Ha a határozott idejű vezetői megbízása megszűnik, tovább dolgozhat az eredeti munkakörében. 2009 novemberében ugyanakkor kapott egy "Módosítás" című okiratot, amelyben a vezetői státuszát "kinevezett magasabb vezetőre" változtatták, a vezetői pótlékát beépítették az illetményébe. A "Módosítás" az előző évben született képviselő-testületi döntésre és a Kjt. 66/A §-ára hivatkozik. Ez azért érdekes, mert a képviselő-testület egyértelműen vezetői megbízásról és nem kinevezésről rendelkezik. A módosítás következtében a határozott idejű kinevezés lejártával a jogviszony is megszűnik, kevesebb szabadság illeti meg. Helyesen járt el a munkáltató, amikor jogszabályváltozásra hivatkozva a megbízást kinevezésre változtatta egyoldalúan?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. hatálya alatt újfajta vezetői pozícióként a"kinevezett vezető" jogintézménye 2009. január 1-jétől jelent meg, a 2008. éviLXI. törvény módosítása eredményeként. Kinevezett vezető a Kjt. 23. § (1)bekezdése alapján az, aki teljes munkakörként lát el kizárólag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.