Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott munkaköri leírás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkarend megváltozásának feltüntetése a munkaköri leírásban

Kérdés: Ha a munkarend megváltozik, akkor új munkaköri leírást kell csinálni? A munkarendváltozás külön lett dokumentálva, viszont látszik a régi munkaköri leírásban, hogy előtte más munkarendben volt.
Részlet a válaszból: […]leírásnak, sőt, általában sem kötelező erről általános tájékoztatást adni. Egyedül a napi munkaidőről kell a munkaköri leírással egyezően, írásban tájékoztatni a munkavállalót [Mt. 46. § (1) bek. a) pont]. A törvény annyit követel meg, hogy a munkavállaló aktuális munkaidő-beosztását mindig egy héttel korábban, egy hét vonatkozásában írásban kell közölni, azzal, hogy ennek elmaradása esetén az előző heti munkaidő-beosztás marad érvényes [Mt. 97. § (4) bek.]. A kérdésből megállapíthatóan a munkavállalóval közölték az új munkarendet. Ezért megítélésünk szerint a munkáltató eleget tett a törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének, amin[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3455

2. találat: Áttérés részmunkaidőre nyugdíj előtt

Kérdés: 1964-ben születtem, 1-2 éven belül 40 éves munkaviszonnyal rendelkezem. A munkáltatóm 2018. szeptember 1-jétől hat órában kíván alkalmazni nyolc óra helyett. Helyesen jártak-e el, hogy - lassan a nyugdíj előtt - lecsökkentették a munkaidőmet? Én nem írtam alá az új munkaköri leírást, sem egyéb papírt. Mit kell ilyen esetben tennie a munkáltatónak, és mit tehetek én?
Részlet a válaszból: […]munkaidő mértékét a munkaköri leírásban rendezni. A munkáltatónak nincs lehetősége egyoldalúan lecsökkenteni a munkaidőt, a munkavállaló beleegyezése nélkül. Ha a munkáltatónak ilyen terve van, ehhez meg kell szereznie a munkavállaló beleegyezését. Ha Ön ehhez nem kíván hozzájárulni, a munkáltató köteles az eredeti szerződése szerint, teljes munkaidőben foglalkoztatni. Megjegyezzük, hogy egyébként a részmunkaidős munkaviszony is szolgálati időnek minősül a nyugdíjjogosultság szempontjából. Azonban, ha a munkavállaló munkaviszonyból származó jövedelme a minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama vehető szolgálati időként figyelembe. Ebben az esetben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3389

3. találat: Munkáltatói késedelem a munkaköri leírás átadásával kapcsolatban

Kérdés: Most kaptam meg a munkaköri leírásomat, de itt dolgozom már pár éve. A papíron 2014-es dátum szerepel. Köteles vagyok aláírni? Ha nem írom alá, mi lesz a következménye?
Részlet a válaszból: […]a változást követő tizenöt napon belül írásban is tájékoztatni kell [Mt. 46. § (4) bek.]. Mivel a munkaköri leírás a munkáltató egyoldalú jognyilatkozata, a munkáltató jogosult azt egyoldalúan módosítani is. A munkavállaló, amennyiben a munkáltató elmulasztotta kiadni a munkaköri leírást, jogosult azt kérni. Az Mt. azonban semmilyen konkrét szankciót nem fűz a tájékoztatás elmaradásához.Ha a munkáltató a munkaköri leírást jelentős, akár többéves késedelemmel adja át, Ön akkor is köteles azt átvenni. A fenti esetben azt javasoljuk, a munkaköri leírás közlését akként igazolja, hogy odaírja, mely napon vette át. Aláírásával pedig csak az átvétel tényét igazolja, nem a keltezést, vagy magát a tartalmat, amivel esetleg nem is ért egyet. Abból a szempontból[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2834

4. találat: A munkakör határai

Kérdés: Miként lehet a munkakör határait meghatározni, illetve lehet-e kérni a munkavállalót, hogy a munkakörébe nem tartozó feladatokat is ellássa?
Részlet a válaszból: […]A törvény erre is lehetőséget ad.Eseti jelleggel a munkáltató utasítást adhat a munkavállalónak nem munkakörbe tartozó, egyéb feladatok ellátásra is. A munkavállaló pedig a munkáltató utasításai szerint köteles munkát végezni [Mt. 52. § (1) bek. c) pont], ezért az utasítást a törvényben meghatározott kivételekkel végre kell hajtania. A munkavállaló azonban megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (2) bek.]. A munkavállaló el is térhet a munkáltató utasításától, ha ezt a munkáltató károsodástól való megóvása feltétlenül megköveteli, és a munkáltató értesítésére nincs mód [Mt. 54. § (4) bek.]. Utólag természetesen a munkáltatót erről haladéktalanul tájékoztatni kell. Ezen túlmenően pedig a munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné [Mt. 54. § (1) bek.].Abban az esetben, ha a munkáltató nem eseti jelleggel szeretne a munkavállalóra a munkakörébe nem tartozó feladatokat bízni, hanem huzamosabb ideig kívánja eltérő munkakörben foglalkoztatni, akkor arra ügyelnie kell, hogy egyoldalú munkáltatói utasítással elrendelt eltérő munkakörben történő foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. október 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1781

5. találat: Munkaköri határok és munkakörbe nem tartozó feladatok ellátása

Kérdés: A munkáltató költségtakarékosság miatt úgy döntött, hogy az üzem területén elhullott madártetemek, illetve a guanó összegyűjtésével és eltakarításával kapcsolatos feladatokat a jövőben nem külső vállalkozóval végezteti el, hanem a munkavállalók igénybevételével oldja meg. Ezt a lehetőséget a biológiai kockázatok értékelésével, illetve az egészségvédelemmel foglalkozó munkáltatói szabályzat is rögzíti. A szabályzatban az is olvasható, hogy H5N1 madárinfluenza elleni védőoltás minden érintett munkavállalónak a soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálat során fel lett kínálva, amelyet a munkavállalók aláírásukkal igazoltak. A munkavállalók munkaköri leírásában található záradék értelmében a munkavállaló a felettese utasítása alapján köteles további olyan feladatokat is teljesíteni, mely ismeretei és felkészültsége alapján tőle elvárható. Álláspontunk szerint e rendelkezés több ponton kifogásolható, ugyanis abból nem derül ki, hogy milyen beosztású vezetők, milyen jogalapon rendelhetik el a fenti feladatot, illetve a munkavállalók mely munkakörökből "csoportosíthatók át" ilyen munkavégzésre. A munkáltató szerint, mivel a záradék korlátlan felhatalmazást ad a munkahelyi vezetőnek, a fent idézett munkavégzés jogszerűen nem kifogásolható. Jogszerű-e a munkáltató eljárása, különös tekintettel a munkaköri leírásra? Elvileg bármely munkavállaló kötelezhető-e ezen feladatokra, ha a szükséges védőfelszerelést megkapja? Köteles-e a munkavállaló az ilyen munkáltatói utasítást a munkaköri leírás záradékára történő hivatkozás alapján korlátlanul teljesíteni? A munkavállalók nagy többsége egy vagy több szakmával rendelkező kvalifikált szakmunkás. Fizikai munkakörökben nem ritka a középfokú vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállaló. A hatályos Mt. már nem tartalmaz olyan korlátozó intézkedéseket, mint a hatályon kívül helyezett korábbi Mt. 83/A. §-ának (2) bekezdése, ennek ellenére azonban meggyőződésünk, hogy a munkáltató eljárása aggályos.
Részlet a válaszból: […]eltérő munkakörben foglalkoztatni. A munkakörbe nem tartozó feladatok ellátására szóló utasítás kiadásánál a munkáltató belső szervezeti szabályai keretében meghatározott munkáltatóijogkör-gyakorlás rendje az irányadó. Vélhetően, aki általában utasítás kiadására jogosult a munkavégzéssel kapcsolatban, az a személy rendelheti el a munkakörbe nem tartozó feladatok ellátását. Ezzel kapcsolatban általánosságban megjegyezzük, a munkáltató képviseletében jognyilatkozat tételére a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A munkáltatóijog-gyakorlás rendjét pedig - a jogszabályok keretei között - a munkáltató határozza meg. Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított gyakorolta, eljárása érvénytelen, kivéve ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot jóváhagyta. Jóváhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára [Mt. 20. § (1)-(3) bekezdés]. Ebből következik, hogy a munkavállalót más munkakörben való munkavégzésre a mindenkori munkáltatói jogkör gyakorlója, gyakorlói kötelezheti(k), e személyről vagy személyekről a munkavállalót azonban a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatni kell [Mt. 46. § (1) bek. h) pont]. A fentiekből az is kitűnik, hogy e munkavállalói utasítás jogalapját az Mt. 53. §-a adja meg, és - amint arra utaltunk - annak kötelezettje elvileg bármely munkavállaló lehet.Azon túl, hogy a munkakörbe nem tartozó feladat ellátására szóló utasításnak a munkáltatói jogkör gyakorlójától kell származnia, az ilyen foglalkoztatás tartama naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszáz­ötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell [Mt. 53. § (2)-(5) bek.]. További korlát, hogy a munkavállaló megtagadhatja az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné (ha pl. nem kap védőfelszerelést, és ezért közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné az egészségét a munka elvégzésével).Ugyan az Mt. valóban már nem tartalmaz a régi Mt. 83/A. §-ának (2) bekezdésével egyező rendelkezést, mely előírta, hogy az ilyen utasítás a munkavállalóra nézve - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat, azonban egy hasonló, még átfogóbb tartalmú szabályt mégis találhatunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. szeptember 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1756

6. találat: Munkaköri leírás - az átadás időpontja

Kérdés: Az új Mt. kizárólag arról rendelkezik, hogy a tájékoztatót 15 napon belül kell írásban megadni a munkavállalónak, de a munkaköri leírással kapcsolatosan nem találtam erre rendelkezést. Mikor kell a munkaköri leírást a munkavállalónak odaadni?
Részlet a válaszból: […]pont]. Az új Mt. rendelkezései szerint a tájékoztatónak a munkaköri leírást is tartalmaznia kell, az átadására ugyanazok a törvényi határidők vonatkoznak, mint a tájékoztató más tartalmi elemeire, vagyis általános szabályok szerint a munkaköri leírás átadásának a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül meg kell történnie. Ha azonban a munkaviszony tizenöt nap eltelte előtt megszűnik, a munkáltatónak ezen kötelezettségét felmondással történő munkaviszony-megszüntetéskor legkésőbb az utolsó munkában töltött naptól, egyébként pedig legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik munkanapon kell teljesítenie [új Mt. 46. § (3) bek.].Ha a munkakör a munkaszerződés módosításával megváltozik, az új munkaköri leírást, azaz az új munkakörbe tartozó feladatokról szóló tájékoztatást a változást követő tizenöt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. február 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1557