Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott lemondás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Lemondás és a közintézmény megszűnése

Kérdés: A Kjt. 25/A. §-a (7) bekezdésének b) pontja alapján az egyik önkormányzati intézményünket 2020. szeptember 30. napjával megszüntettük, és az intézmény által ellátott közfeladatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság vette át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Ebben az esetben az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. szeptember 30. napjával megszűnt, a megszüntetést követő nappal az új munkáltatónál pedig munkaviszony létesült. A Kjt. 25/A. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az átadó és átvevő munkáltató az átadást megelőző 30 nappal korábban - azaz 2020. augusztus 31-e előtt - a közalkalmazottak részére a szükséges tájékoztatást írásban megadta, az érintettek a munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot megkapták. Ezt követően az intézmény három közalkalmazottja 2020. szeptember 28. napján írásbeli kérelmet nyújtott be a munkáltatóhoz, és lemondással kérte határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 2020. szeptember 29. napjával történő megszüntetését, valamint a kéthavi felmentési időre járó távolléti díj egy összegben történő kifizetését, tekintettel arra, hogy az intézmény a következő napon megszűnik. Az új munkáltatóval a munkaszerződést egyikőjük sem kötötte már meg. A Kjt. 28. §-a szerint a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott lemondással bármikor megszüntetheti, illetve a lemondási idő két hónap, és ezen időtartam egy részére vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. A munkáltató megállapította, hogy az intézmény szeptember 30-án megszűnik, amiről a három személy is tudomással bírt, ezért részükre felmentési időt, illetve az erre az időszakra járó távolléti díjat nem állapította meg. A fentiek alapján szeptember 29-e után érvényesíthető lett volna-e a lemondási idő, illetve a lemondási időre járó távolléti díj?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatás, illetve az ezt követő tizenötödik nap előtt - a közalkalmazott által tett egyoldalú jognyilatkozat vagy a felek által megkötött megállapodás alapján ezen időpontokat követően szűnik meg, ám ez a szabály jelen esetben nem alkalmazható, mivel a közalkalmazottak az átadás előtt néhány nappal tettek a jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot.A kérdés megválaszolása során ebből következően különös jelentősége van annak, hogy a közalkalmazottak 2020. szeptember 28. napján benyújtott írásbeli kérelme minek minősíthető. A tényállás szerint a három közalkalmazott "lemondással" kérte határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 2020. szeptember 29. napjával történő megszüntetését, ezen túlmenően kérték a kéthavi felmentési időre járó távolléti díj egy összegben történő kifizetését, figyelemmel arra, hogy az intézmény a következő napon megszűnik. A kérdésben leírtakból az tűnik ki, hogy a munkáltató a közalkalmazottak kérésének megfelelően járt el a jogviszony megszüntetését illetően, és szeptember 29. napjával a közalkalmazottak kérelme nyomán intézkedett a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan.A Kjt. 28. §-a alapján a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti. A lemondási idő ugyan két hónap, a munkáltató azonban ezen időtartam egy részére vagy annak egészére mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Jelen esetben a közalkalmazottak kérése az volt, hogy a jogviszonyuk szeptember 29. napján szűnjék meg, amit a munkáltató teljesített. Kérdéses lehet, hogy a jogviszonyok megszüntetésének jogcíme lemondás vagy közös megegyezés, mivel a közalkalmazottak kérelmére lényegében nem csupán a lemondási idő letöltésének a megkövetelésétől tekintett el a munkáltató, hanem magától a lemondási idő alkalmazásától is. Erre tekintettel álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4032

2. találat: Üzemi tanács elnöke - az el nem fogadott lemondás

Kérdés: Munkaviszonyom 2020. január 10-én megszűnik a cégemnél, ahol az üzemi tanács elnöki beosztását is elláttam. 2019. szeptember 27-én bejelentettem, hogy december 31-ével lemondok az elnökségről, és új elnököt választott az üzemi tanács. A cég jogi osztálya nem fogadta el a választás eredményét, mivel szerintük így nem mondhattam volna le, csak december 30-án. Az ügyrendünkben nincs semmilyen kikötés ezzel kapcsolatban. Jogos-e a jogi osztály kifogása, illetve beleszólhat-e a választásba?
Részlet a válaszból: […]szerint az üzemi tanács a megválasztását követő tizenöt napon belül összeül, első ülésén - tagjai közül - elnököt választ [Mt. 259. § (1), (3) bek.]. Ebből következően nincs akadálya annak, hogy az elnök későbbi hatállyal mondjon le, és annak sem, hogy a lemondás benyújtását követően megválasszák az új elnököt, aki értelemszerűen ezt a pozíciót hatályosan csak az előző elnök lemondásának hatályosulását - a kérdés szerinti esetben december 31-ét - követően töltheti be. A jogi osztálynak tehát meglátásunk szerint nem alapos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3733
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

3. találat: Közalkalmazotti lemondás - nem alkalmazható a felmentési idő

Kérdés: Szeretném felmondani a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyomat, mivel új állást találtam, ahol nagyjából két hónap múlva már kezdhetnék is. A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban ragaszkodik a négy hónapos felmondási időhöz, mivel már tíz éve dolgozom itt. Mit tehetek akkor, ha nem enged el korábban?
Részlet a válaszból: […]§-ának (2) bekezdése értelmében a lemondási idő egységesen valamennyi közalkalmazott tekintetében két hónap, és nem függ attól, hogy Ön mennyi ideje dolgozik a munkáltatónál. Így egyáltalán nincs relevanciája annak, hogy adott esetben már tíz éve dolgozik a munkáltatónál. Megjegyezzük, a munkáltató felmentése esetén lenne a Kjt. szerint a felmentési idő hatvan nap plusz két hónap, azaz nagyjából négy hónap, de értelemszerűen nem erről van szó jelen esetben [Kjt. 33. § (2) bek. b) pont]. Mindezekből következik az is, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója nem kötelezheti Önt jogszerűen arra, hogy amennyiben lemondással szünteti meg a jogviszonyát, négy hónapos legyen a lemondási ideje.Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójával írásban közli a lemondását, a közalkalmazotti jogviszonya ezt követően a két hónapos lemondási idő leteltével minden további nélkül megszűnik, ezt a munkáltató nem akadályozhatja meg, jogszerűen semmit sem tehet ez ellen.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3722

4. találat: Lemondás a felügyelőbizottsági tagságról a munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Október 1-jétől megszűnik a munkaviszonyom a társaságnál, ahol dolgozom, nyugdíjba vonulok. A munkavállalói felügyelőbizottsági tagságomról való lemondásomat elég a delegáló szervezet elnökének bejelentenem írásban?
Részlet a válaszból: […]tanács jelöli a munkavállalók sorából a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembevételével [Ptk. 3:125. § (1) bek.]. Ha Ön nyugdíjba vonul, és ezzel összefüggésben a munkaviszonya megszüntetésre kerül, jogosult lemondani a felügyelőbizottsági tagságáról is. Mivel a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a felügyelőbizottsági tag lemondással bármikor megszüntetheti a megbízatását [Ptk. 3:25. § (1) bek. d) pont, 3:26. § (5) bek.]. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tagnak - így Önnek is - a jogi személy (munkáltató) vezető tisztségviselőjéhez kell intéznie a lemondó nyilatkozatát [Ptk. 3:26. § (5) bek.].Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Ptk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3072

5. találat: Áthelyezés vagy lemondás

Kérdés: Egy iskolában lévő iskolatitkári pozícióból, határozatlan idejű jogviszonyból áthelyezéssel átmennék egy másik iskolába határozott idejű kinevezésre szóló jogviszonyba iskolatitkárnak önszántamból (három évre, szülés miatt). A háromoldalú megállapodást aláírta az átvevő iskola igazgatója és én is. A centrum, amelyhez az átvevő iskola tartozik mégis kifogásolja ezt, hogy átvételnél ez nem lehetséges. Igaz, hogy a határozott idő hátrányosabb számomra, de ők most azt szeretnék, hogy felmondással (a Kjt. szerint lemondás - A Szerk.) menjek, így az áthelyezésemmel járó előnyök elvesznének, ami most így még hátrányosabb számomra. Ilyen jogszabályi részt én nem találok. Van-e ilyen (jog)szabály?
Részlet a válaszból: […]létre. Jelen esetben viszont nem erről van szó, az átvevő intézmény vezetője aláírta a megállapodást. Ebből tehát kötelezettsége származik a foglalkoztatásra, és nem kezdeményezheti, hogy korábbi munkáltatója mentse fel, vagy Ön éljen lemondással.Annak egyébként nincs akadálya, hogy az áthelyezésről szóló megállapodást a kinevezés módosítása is kísérje, és ennek során a közalkalmazotti jogviszony határozatlanidejűségét határozott időre módosítsák - feltéve hogy az alkalmazás megfelel a Kjt. 21. §-a (2) bekezdésének, azaz helyettesítés céljából, vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására létesítik a közalkalmazotti jogviszonyt. (Iskolatitkári munkakör ellátása esetén csak az előbbi jöhet szóba, hiszen önmagában egy teljes munkakör ellátása nem minősül meghatározott feladat ellátásának.) Ellenkező esetben csak határozatlan időre lehet alkalmazni a közalkalmazottat. Ha az áthelyezésről szóló megállapodásban az előírásokat megsértve, a törvényi feltételek hiányában kötöttek ki határozott időt, a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2991
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Igazolások kiadása a közalkalmazott lemondását követően

Kérdés: Lemondással megszüntettem a közalkalmazotti jogviszonyomat. A munkáltatóm 27 naptári napot követően adta ki az igazolásokat, ezért nem tudtam elhelyezkedni, holott másnap már lett volna gyógypedagógusi álláshelyem. A kieső időből fakadó káromat milyen jogcímen tudnám érvényesíteni?
Részlet a válaszból: […]az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon köteles kiadni [Mt. 80. § (2) bek.].Kérdéséből nem állapítható meg, hogy a 27 nap honnan számítandó. Lemondása közlésétől, az utolsó munkában töltött naptól, vagy a jogviszonya megszűnésétől. Ha a munkáltató a lemondás közlését követően Önt nem mentette fel a munkavégzés alól a lemondási idő tartamára, és az igazolásokat csak a lemondás közlését követő 27 nap elteltével adta ki, akkor nem eshetett késedelembe, így kárt sem okozhatott. Amennyiben azonban a lemondás közlését követően mentesítette Önt munkavégzési kötelezettsége alól, a munkáltató köteles lett volna - a Kjt. 36. § (1) bekezdés szerinti közalkalmazotti igazolás kivételével - a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével kapcsolatos igazolásokat az utolsó munkában töltött napot követő öt munkanapon belül kiadni. Ezen határidő elmulasztása esetén a munkáltató jogellenesen járt el. Ha ebből Önnek kára származott, megalapozottan követelhet kártérítést a volt munkáltatójától. Az említett munkáltatói késedelem áll fenn, ha Ön a 27 napos késedelmet közalkalmazotti jogviszonya megszűntétől számolta.Kártérítési igényével kapcsolatban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2858

7. találat: Közalkalmazott egészségügyi alkalmatlansága

Kérdés: Egy közalkalmazottat orvosilag nem találtak alkalmasnak a házi gondozás területére az időjárási körülmények, a rendkívüli munkakörülmények, a nehéz emelések, csomagok cipelése és az egyedüli munkavégzés miatt. Ugyanakkor lehetősége lenne kórházi osztályra ápolónőként elhelyezkedni szintén közalkalmazottként. Megtehető-e ez felmentés, illetve végkielégítés visszafizetése nélkül?
Részlet a válaszból: […]állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör felajánlásának lehetőségéről [Kjt. 30/A. § (1) bek.]. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)-c) pontban foglalt munkáltatónál a közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá - egészségügyi alkalmatlanság esetén - egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve kinevezése módosításához nem járul hozzá.Ezért ha kollégájuk kéri a fentiek szerint a munkakör-felajánlást, ajánlat tehető számára kinevezésében a munkakör módosítására, a kérdés szerint ápolónői munkakörre. Amennyiben a közalkalmazott az Önök ajánlatát elfogadja, jogviszonya megszakítás nélkül fennmarad - ezért a felmentése és ennek folytán a végkielégítésre való jogosultsága fel sem merülhet. Ugyanakkor a Kjt. 37. §-ának (9) bekezdése alapján a végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére azért került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a fentiek szerint ismertetett munkakörbe helyezéséhez szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá, vagy a felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, különösen haa) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,b) teljes munkaidőre szóló[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. november 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2797

8. találat: Kinevezésmódosítás vagy lemondás

Kérdés: Önkormányzati társulás által fenntartott szociális és gyermekjóléti szolgálatnál a Szoctv. 136. §-ának (7) bekezdésében foglaltak alapján a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási szükségletét 2016. december 31. napjáig felül kellett vizsgálni. A felülvizsgálat eredményeként sok gondozott ellátási szerződése megszüntetésre került, így egyes településeken az ott munkát végző gondozók (közalkalmazottak) ellátott nélkül maradtak. A jelenleg ellátott nélkül lévő gondozók munkájára (ugyanabban a munkakörben) más településen szükség lenne, azonban (mivel a társulás területe nagy) a napi munkavégzéshez szükséges odautazást (a tömegközlekedés nem megfelelő volta miatt) nem tudják vállalni. A közalkalmazottak tényleges munkavégzésének helye csak a munkaköri leírásukban van rögzítve, a kinevezésükben az intézmény székhelye szerepel munkavégzési helyként. Jogszerű-e, ha a fenntartó (a társulás) a Kjt. 30. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján átszervezésről dönt, és a Kjt. 30/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján felajánlja a közalkalmazottnak a másik településen történő munkavégzés lehetőségét (mint másik munkakört), majd amennyiben azt a közalkalmazott nem fogadja el, akkor felmentéssel megszünteti a közalkalmazotti jogviszonyt? Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, elegendő-e, ha a munkáltató a közalkalmazottak kinevezésének (és ezzel együtt munkaköri leírásának) módosítását kezdeményezi oly módon, hogy abban a tényleges, az új gondozási igényeknek megfelelő munkavégzési hely szerepeljen? Amennyiben pedig a közalkalmazott ezt nem fogadja el, ez részéről lemondásnak tekintendő?
Részlet a válaszból: […]kinevezésben munkahelyként célszerű lenne azt a települést vagy településeket meghatározni, amelyek területén az ellátottak élnek. A kérdés szerinti esetben ehhez a kinevezés közös megegyezéssel történő módosítása szükséges. A munkaköri leírás munkáltató általi egyoldalú módosítása ezt nem váltja ki. Ha a közalkalmazott a munkáltató által javasolt módosításhoz nem járul hozzá, ez nem értelmezhető az ő oldaláról úgy, mint lemondás a közalkalmazotti jogviszonyról. A közalkalmazotti jogviszony ilyen esetben közös megegyezéssel, vagy az önkormányzati képviselő-testület döntésén alapuló, átszervezéssel indokolt munkáltatói felmentéssel szüntethető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2570

9. találat: Üzemi tanács elnökének lemondása

Kérdés: Üzemi tanácsunk elnöke lemondott tisztségéről és üzemi tanácsi tagságáról is. Ilyen esetben hány napon belül kell megválasztani az új elnököt? Alkalmazható a megalakulásnál irányadó 15 nap? A póttag behívását az új elnök megválasztása előtt, vagy majd az után kell megtenni?
Részlet a válaszból: […]Amennyiben erre vonatkozóan az ügyrend nem tartalmaz szabályokat, analógia útján alkalmazható az a szabály, amely szerint az üzemi tanács a megválasztását követő tizenöt napon belül összeül, első ülésén - tagjai közül - elnököt választ [Mt. 259. § (1) bek.].Az üzemi tanács tagja megbízatásának megszűnése esetén, az üzemi tanácsba a megszerzett szavazatok számának megfelelő sorrendben póttagot kell behívni (Mt. 257. §). A póttag behívására vonatkozóan ugyancsak nincs törvényi határidő, így azt lehetőség szerint minél előbb meg kell tenni, ha arról az ügyrend nem rendelkezik. Ha az elnökválasztás és a póttag behívásának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2270

10. találat: Ügyvezetői tisztségről való lemondás és a munkáltatói felmondás indokolása

Kérdés: Cégünk ügyvezetőjével tanácsadói munkakörre, határozatlan időre munkaviszonyt is létesítettünk. 2013. október 21-én azonban váratlanul lemondott az ügyvezetői tisztségről. A társaságnak így érthetően megrendült a belé vetett bizalma, és minden tekintetben meg kívánjuk szüntetni vele az együttműködést. A munkaszerződése kizárólag a tanácsadói munkakörre szól, és ez alapján nem minősül vezető állású munkavállalónak. Ennek ellenére a lemondását értelmezhetjük munkavállalói felmondásnak is? Ha nem, akkor felmondhatunk-e neki amiatt, hogy lemondott az ügyvezetői tisztségről?
Részlet a válaszból: […]nyilatkozat a munkaviszonyt nem szünteti meg, mivel e jognyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni. Mindezek alapján a munkaviszonyt külön jognyilatkozattal lehet ebben az esetben megszüntetni.A munkáltató megszüntetheti felmondással a határozatlan idejű munkaviszonyt, a felmondását azonban köteles megindokolni [Mt. 66. § (1) bek.]. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet [Mt. 66. § (2) bek.]. Ugyanakkor az a tény, hogy az ügyvezetői megbízásáról lemondott a munkavállaló, álláspontunk szerint nem minősül olyan munkavállalói magatartásnak,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. november 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1817
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést