Központi és vállalati szintű üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: Központi üzemi tanács, illetve vállalati szintű üzemi tanács alakításánál milyen mértékű munkaidő-kedvezmény illeti meg a delegált tagokat havonta?
Részlet a válaszából: […] ...munkaideje tizenöt, tagját pedig tíz százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg [Mt. 260. § (1) bek.]. Az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hozhatnak létre, amelybe legfeljebb 15 fő képviselőt delegálhatnak. A központi üzemi tanácsra egyebekben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 23.

Központi üzemi tanács és üzemi megbízott

Kérdés: A tavaszi üzemi tanácsi választások során a következő problémával szembesültünk. Társaságunknak négy telephelye van, ezek egyikén azonban csak 22 fő dolgozik. Itt üzemi megbízott választására került sor. Kérdésem, hogy ez az üzemi megbízott mindenképpen tagja lesz a központi üzemi tanácsnak is? Jogszerű-e, ha a központi üzemi tanács úgy állapodik meg a munkáltatóval, hogy az üzemi megbízott csak tanácskozási joggal vehet részt a központi üzemi tanács ülésein, tekintve hogy arányaiban nagyon kevés munkavállalót képvisel?
Részlet a válaszából: […] ...- a kollektív szerződést pótló - üzemi megállapodást nem köthet [Mt. 269. § (1) bek.]. A törvény szerint az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hozhatnak létre. A központi üzemi tanácsba az üzemi tanácsok tagjaik közül képviselőt delegálnak [Mt. 250...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 13.

Üzemi tanács elnökének díjazása köztulajdonban álló munkáltatónál

Kérdés: Az Mt. már nem tartalmazza azt a szabályozást, miszerint 1000 fő fölött az üzemi tanács elnöke munkáját díjazás ellenében végzi. Ez a lehetőség, ha ki is került az Mt. szövegéből, az üzemi megállapodásba bekerülhet, illetve e tekintetben megállapodhat a díjazásról a munkáltató az üzemi tanáccsal alapesetben. Mivel köztulajdonban álló munkáltatónál az Mt.-nek az üzemi tanácsra vonatkozó szabályaitól nem lehetséges az eltérés, ez azt is jelenti, hogy az üzemi tanács elnökének, valamint a tagoknak járó havi díjazásban/tiszteletdíjban a felek közötti megállapodás nem köthető meg érvényesen? Részesítheti-e jogszerűen díjazásban a köztulajdonban álló munkáltató az üzemi tanács, valamint a központi üzemi tanács tagjait, illetve elnökét?
Részlet a válaszából: […] ...tanács együttműködése lehet a tárgya, illetve célja. E szabály minden munkáltatóra nézve kógens [Mt. 267. § (5) bek. g) pont]. A központi üzemi tanácsra - a létrehozását kivéve - az üzemi tanácsra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni [Mt. 250....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 28.

Központi üzemi tanács megszűnése

Kérdés: Átalakulás folytán megszűnt az egyik telephelyünk, ahol önálló helyi üzemi tanács létezett; valamennyi munkavállaló el lett bocsátva. Ennek következtében már csak egy helyen, a központban van helyi üzemi tanács. A központi üzemi tanáccsal ilyen esetben mi történik; fennmarad vagy megszűnik?
Részlet a válaszából: […] ...értelmében a munkáltatónál több üzemi tanács, illetve üzemi megbízottműködik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemi tanácsotis létre kell hozni [Mt. 44. § (1) bek.].A központi üzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra,illetve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 8.

Központi üzemi tanács tagjának munkaidő-kedvezménye

Kérdés: A helyi üzemi tanács egyik tagja cégünknél egyben a központi üzemi tanács tagja is. Az üzemi megállapodás alapján mind a helyi, mind a központi üzemi tanács esetében van lehetőség arra, hogy bármelyik tag az üzemi tanács elnökének engedélye alapján az összesített munkaidő-kedvezményből az őt megillető hányadnál többet használjon fel. A kérdésem, hogy ebben az esetben is érvényesül az a korlát, hogy a munkavállaló legfeljebb a munkaidő felében mentesülhet a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] ...egyes önálló telephelyén(részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a munkavállalók létszámával arányosszámban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba. Egyebekben viszont aközponti üzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.

Központi üzemi tanács jogszerű létrehozásának vitatása

Kérdés: Társaságunknál az üzemi tanácsok központi üzemi tanácsot hoztak létre. Az egyik szakszervezet ugyanakkor vitatja a központi üzemi tanács megalakításának szabályszerűségét, arra hivatkozva, hogy a munkáltatói jog­utódlás miatt központi üzemi tanács létrehozására jogszerűen csak azt követően kerülhetett volna sor, hogy megelőzően új üzemi tanácsokat választottak volna. Abban kérem a segítségüket, hogy milyen indokokkal tudjuk rábírni a szakszervezetet arra, hogy vegyenek részt a közös munkában, és ne indítsanak semmilyen eljárást, ami felesleges terhet okozna a cégnek?
Részlet a válaszából: […] ...tanács, illetve üzemimegbízott működik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemitanácsot is létre kell hozni. A központi üzemi tanács létrehozása során amunkáltató egyes önálló telephelyén (részlegénél) megválasztott üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Központi üzemi tanács tagjának védelme

Kérdés: Az egyik üzemi tanácsi tag munkaviszonyát rendes felmondással meg kívánjuk szüntetni. A munkavállaló ugyanakkor delegált tag a központi üzemi tanácsba is, ahol többségükben ugyanazok a személyek ülnek, mint akik annak a helyi üzemi tanácsnak is tagjai, ahol a munkavállaló is tag. Ebben az esetben melyik üzemi tanácstól kell beszerezni az egyetértést a felmondáshoz?
Részlet a válaszából: […] ...tanács, illetve üzemimegbízott működik, az üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemitanácsot is létre kell hozni. A központi üzemi tanácsra és tagjaira az üzemitanácsra, illetve az üzemitanács-tagokra vonatkozó rendelkezések az irányadók[Mt. 44....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Központi üzemi tanács létszáma

Kérdés: Sok olyan részlegünk van, ahol a munkáltatói jogkör gyakorlása miatt üzemi tanácsi választás esetén önálló üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat kellene választani. Ez viszont azt is eredményezi, hogy a központi üzemi tanácsba 13-nál több helyi üzemi tanács (illetve üzemi megbízott) delegálhatna tagot. Meg lehet emelni a központi üzemi tanács taglétszámát ilyen esetben?
Részlet a válaszából: […] ...egyes önálló telephelyén(részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a munkavállalók létszámával arányosszámban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba. A központi üzemi tanácsraés tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az üzemitanács-tagokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Üzemi tanácsi választások megtartása

Kérdés: A társaságunknál több telephelyi, illetve egy központi üzemi tanács működik. 2008-ban az egyik telephelyen megszűnt a helyi üzemi tanács, és új választásokat tartottunk, de csak ott. Jelenleg, ha a törvény szerinti 3 éves megbízatási időket vesszük figyelembe, akkor a két telephelyen eltérő időpontokban kellene választást tartani. Ez így helyes, vagy mindkét telephelyen egyszerre kell lebonyolítani a választást, hogy ugyanaddig tartson az üzemi tanácsok megbízatása?
Részlet a válaszából: […] ...(1), (3) bek.]. Ha a munkáltatónál többüzemi tanács, illetve üzemi megbízott működik, az üzemi tanácsokmegválasztásával egy időben központi üzemi tanácsot is létre kell hozni. Amunkáltató egyes önálló telephelyén (részlegénél) megválasztott üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Központi üzemi tanács összehívása

Kérdés: Cégünknél több helyi (telephelyi) üzemi tanács és egy központi üzemi tanács is működik. A helyi üzemi tanácsok - mivel eltérő szakszervezetek tisztségviselői alkotják őket - nem tudnak megállapodni a működés feltételeiről. Ez a múltkoriban addig elment, hogy a központi üzemi tanács - ahol az egyik helyi üzemi tanács tagja az elnök, és a központi üzemi tanács jelentős többségét is ez a szakszervezet adja - üléséről nem tájékoztatták a másik helyi üzemi tanácsot, és nem hívták meg az onnan delegált központi üzemi tanácsi tagokat. Sajnálatos módon ezen az ülésen döntött a központi üzemi tanács a jóléti ingatlanok bérbeadhatóságáról. Lehet a fentieknek valamilyen következménye, vagy a munkáltató a központi üzemi tanács döntése alapján érvényesen rendelkezhet a jóléti ingatlanok bérbeadásáról?
Részlet a válaszából: […] ...egyes önálló telephelyén(részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a munkavállalók létszámával arányosszámban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba. Egyebekben a központiüzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az üzemi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.