Közigazgatási szakvizsga letételének határideje és a szülési szabadság

Kérdés: A vezető köztisztviselő közigazgatási szakvizsgája letételére nyitva álló határidőbe beleszámít-e a szülési szabadság időtartama?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 129. §-ának (2) bekezdése előírja, hogy vezetői kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, illetve a szakvizsga alól adott, a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium teljes körű mentesítésével rendelkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

Köztisztviselő besorolása

Kérdés: A köztisztviselő az I. besorolási osztály, vezető tanácsos besorolási fokozat 10. fizetési fokozatába került besorolásra, és előírásra került részére a közigazgatási szakvizsga letétele három éven belül, melyet határidőben teljesített is. A válasz értelmében, mivel a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, őt a magasabb besorolási fokozat (főtanácsos) legalacsonyabb fizetési fokozatába kell sorolni [Kttv. 120. § (1) bek.]. Ha nem a 10. fizetési fokozatban lenne az érintett, hanem a 8. fizetési fokozatban a Kttv. 120. §-a (1) bekezdésében foglaltak alapján, akkor is a főtanácsos 11. fokozatba kellene sorolni a köztisztviselőt? Vagyis ebben az esetben három fizetési fokozatot lépne előre a szakvizsga teljesítése miatt? A jogszabály a fizetési fokozatot és a besorolási fokozatot együttesen kezeli, így viszont a megfelelő számú közszolgálati jogviszonyban töltött idő teljesítése nélkül lépne egy besorolási fokozatot is.
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 120. §-ának (1) bekezdése értelmében, ha a köztisztviselő a Kttv. 118. §-a (1) bekezdésének b) vagy c) pontjában meghatározott feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, a magasabb besorolási fokozat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Alapvizsga elmulasztása és a jogviszonymegszűnés

Kérdés: A II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselő a Kttv. 122. §-a szerinti közigazgatási alapvizsgát nem tette le (két ízben sikertelen vizsgát tett) a 118. §-ban meghatározott időpontig (a kinevezéstől számított két év). Jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, azonban a munkáltató nem tett ennek érdekében semmilyen lépést, a jogviszony folytatódott. Mi ilyen esetben a jogi helyzet? A munkáltató intézkedése nélkül a jogviszony továbbra is érvényesen fennáll a jogokkal és kötelezettségekkel? Ki és hogyan hivatkozhat annak érvénytelenségére, milyen hatása lehet a közben eltelt időre tekintettel? Egy esetleges ellenőrzés során a munkáltató vagy a köztisztviselő számíthat valamilyen szankcióra? A rendkívüli jogrend (veszélyhelyzet) van bármilyen hatással az esetre (közel egy évig nem volt lehetőség a vizsga letételére, nem szerveztek vizsgát)?
Részlet a válaszából: […] A köztisztviselő fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie [Kttv. 118. § (3) bek.]. Aközigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó fizetés nélküli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Besorolási feltételek – a felsőfokú szakképzettség megszerzése

Kérdés: Hivatalunknál dolgozó köztisztviselőnk 2021. január 15-ével felsőfokú államháztartási közgazdászasszisztens szakképesítést szerzett a Szent István Egyetemen. Nem diplomát, hanem felsőoktatási szakképesítést. Át kell-e sorolni I-es besorolási osztályba, és szakvizsgaköteles-e ez a képzés?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 116. §-a előírja, hogy a köztisztviselőt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a Kttv. 119. §-ában foglaltak kivételével – iskolai végzettségének és közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

Jegyző és aljegyző – a kinevezés képesítési feltételei

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal esetében (a két település 1700, illetve 1900 fős) a jegyző alkalmazásakor a képesítés alóli mentesítést hogyan kell értelmezni, illetve milyen végzettség szükséges a jegyzői álláshely betöltéséhez? Az aljegyző kinevezésének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […] A Kttv. 247. §-ának (1) bekezdése alapján jegyzővé, aljegyzővé az nevezhető ki, aki az alábbi három feltételnek megfelel:a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Közigazgatási szakvizsga – a kieső időre járó díjazás és költségtérítés

Kérdés: Egy vidéki polgármesteri hivatalban dolgozom. A napokban arról tájékoztattak, hogy a közigazgatási szakvizsga letételére előírt kötelezettségem teljesítésének határideje idén ősszel lejár, ezért válasszak mielőbb szakvizsgaidőpontot. Azt tudom, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően nem sorolnak előre egészen a vizsga megszerzéséig, más különösebb szankció azonban nincs. Milyen javadalmazásra vagyok jogosult az otthoni tanulás, a felkészítő órák, valamint a vizsgák miatt kieső időre, illetve mely költségeket (vizsgadíj, jegyzetek, könyvek stb.) kell állnom?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 33. § (4) bekezdése szerint a közigazgatási szerv azelőmenetelhez és a központilag vagy a közigazgatási szerv által előírtiskolarendszeren kívüli továbbképzés feltételeit köteles biztosítani. Aköztisztviselőnek az előmenetelhez szükséges, valamint a központilag...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Versenyvizsga – mindig feltétele a szakvizsgára bocsátásnak?

Kérdés: Az egyik köztisztviselőnk a kinevezését még a versenyvizsga-kötelezettség hatálybalépése előtt, 2009 januárjában kapta, így számára a kinevezésében alapvizsgát írtunk elő. A köztisztviselő a kinevezésében foglaltak szerint közigazgatási alapvizsgát tett. Mivel elérte a megfelelő szolgálati időt, bejelentettük közigazgatási szakvizsgára. Mielőtt elmenne szakvizsgázni, kell-e tennie versenyvizsgát is, vagy elég, hogy megvan az alapvizsgája? További kérdésünk, hogy van egy kollégánk, akinek a közszolgálati jogviszonya még 2007 áprilisában keletkezett, és az akkor hatályos szabályok szerint jogi végzettsége folytán mentesült az alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól. Esetében, ha közigazgatási szakvizsgát szeretne tenni, akkor azt további (versenyvizsga) vizsgakötelezettség nélkül megteheti-e?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 25. § (8) bekezdése alapján közigazgatási szakvizsgátaz az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatásiversenyvizsgát tett, vagy az alól mentesült, közigazgatási szervnél szerzettlegalább kétéves gyakorlattal rendelkezik, és részt vett a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 7.

Szakvizsga-kötelezettség – az elmulasztás szankciója

Kérdés: Egyik köztisztviselőnk, aki I. besorolású főtanácsos, még nem tette le a közigazgatási szakvizsgáját, pedig már aktuális lett volna. Ennek oka: korábban hosszú ideig beteg volt, majd ezt követően a vezető engedélyezte, hogy később vizsgázzon a felhalmozódott munka miatt. Köztisztviselőnk jelezte, ha nem ütközik jogszabályba, akkor ő nem kívánja letenni a szakvizsgát. Kérdésem, javaslata sért-e valamilyen szabályt? Kötelező-e a szakvizsga akkor is, ha a köztisztviselő úgy gondolja, nem akar magasabb fizetési fokozatba kerülni? Kérhet-e mentesítést a szakvizsga alól? Milyen jogkövetkezménye van, ha nem tesz szakvizsgát?
Részlet a válaszából: […] A Ktv. 29. § (3) bekezdése szerint, ha a nem pályakezdőköztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem rendelkezikközigazgatási szakvizsgával, akkor a szakvizsgát kinevezésének, áthelyezésének,átsorolásának időpontjától számított három éven belül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.

Versenyvizsga – december 1. után a jegyzőnek, ha ismét jegyző lesz?

Kérdés: Jegyzőként dolgozom már évek óta. Most egy másik településen megpályáztam ugyancsak a jegyzői állást. A pályázati kiírásban szerepel, hogy a pályázónak kell versenyvizsga a jegyzői kinevezéshez. Kérdésem, hogy ha van közigazgatási szakvizsgám és jogi szakvizsgám is, akkor is feltétele-e a kinevezésnek a versenyvizsga?
Részlet a válaszából: […] A Ktvm. 40. § (3) bekezdése, valamint a Ktv. 10/C. § (1)bekezdése alapján 2009. december 1-jétől új köztisztviselői kinevezést, vezetőikinevezést, megbízást csak az kaphat, aki eredményes közigazgatásiversenyvizsgával rendelkezik. A Ktv. 10. § (11) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Versenyvizsga – a vezetőnek is le kell tennie?

Kérdés: Egy központi államigazgatási szervnél dolgozom köztisztviselőként, vezetői megbízással rendelkezem, melyet idén április elsején kaptam. A személyzetisünk már beosztott közigazgatási szakvizsgára, az alapvizsga alól mentesültem igazgatásszervezői képesítésem alapján. Kollégám a szabályok változása folytán elbizonytalanodott, nem tudja, kell-e versenyvizsgát is tennem a szakvizsga mellett. Arra hivatkozik, hogy a versenyvizsga esetében nincs olyan végzettség, amely önmagában mentesítene a vizsga alól, ahogyan az korábban az alapvizsga esetében volt, és ami alapján én is mentesültem annak letétele alól. Szerinte, mivel július 1-jétől a vezetői megbízás feltétele a versenyvizsga, ezért most nekem azt is le kell tennem. Kell-e versenyvizsgát tennem?
Részlet a válaszából: […] A közigazgatási versenyvizsga intézményét a Ktvm. vezettebe. A Ktvm. 40. § (3) bekezdése alapján a versenyvizsgára vonatkozó előírásokata központi államigazgatási szervek vezetőire, azok területi és helyi szerveinekvezetőire, valamint a közigazgatási hivatalok vezetőire...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 9.