Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott közalkalmazotti jogviszony megszűnése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Lemondás és a közintézmény megszűnése

Kérdés: A Kjt. 25/A. §-a (7) bekezdésének b) pontja alapján az egyik önkormányzati intézményünket 2020. szeptember 30. napjával megszüntettük, és az intézmény által ellátott közfeladatot az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság vette át közfeladat-ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Ebben az esetben az intézményben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya 2020. szeptember 30. napjával megszűnt, a megszüntetést követő nappal az új munkáltatónál pedig munkaviszony létesült. A Kjt. 25/A. §-ának (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint az átadó és átvevő munkáltató az átadást megelőző 30 nappal korábban - azaz 2020. augusztus 31-e előtt - a közalkalmazottak részére a szükséges tájékoztatást írásban megadta, az érintettek a munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot megkapták. Ezt követően az intézmény három közalkalmazottja 2020. szeptember 28. napján írásbeli kérelmet nyújtott be a munkáltatóhoz, és lemondással kérte határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 2020. szeptember 29. napjával történő megszüntetését, valamint a kéthavi felmentési időre járó távolléti díj egy összegben történő kifizetését, tekintettel arra, hogy az intézmény a következő napon megszűnik. Az új munkáltatóval a munkaszerződést egyikőjük sem kötötte már meg. A Kjt. 28. §-a szerint a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott lemondással bármikor megszüntetheti, illetve a lemondási idő két hónap, és ezen időtartam egy részére vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. A munkáltató megállapította, hogy az intézmény szeptember 30-án megszűnik, amiről a három személy is tudomással bírt, ezért részükre felmentési időt, illetve az erre az időszakra járó távolléti díjat nem állapította meg. A fentiek alapján szeptember 29-e után érvényesíthető lett volna-e a lemondási idő, illetve a lemondási időre járó távolléti díj?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatás, illetve az ezt követő tizenötödik nap előtt - a közalkalmazott által tett egyoldalú jognyilatkozat vagy a felek által megkötött megállapodás alapján ezen időpontokat követően szűnik meg, ám ez a szabály jelen esetben nem alkalmazható, mivel a közalkalmazottak az átadás előtt néhány nappal tettek a jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot.A kérdés megválaszolása során ebből következően különös jelentősége van annak, hogy a közalkalmazottak 2020. szeptember 28. napján benyújtott írásbeli kérelme minek minősíthető. A tényállás szerint a három közalkalmazott "lemondással" kérte határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyának 2020. szeptember 29. napjával történő megszüntetését, ezen túlmenően kérték a kéthavi felmentési időre járó távolléti díj egy összegben történő kifizetését, figyelemmel arra, hogy az intézmény a következő napon megszűnik. A kérdésben leírtakból az tűnik ki, hogy a munkáltató a közalkalmazottak kérésének megfelelően járt el a jogviszony megszüntetését illetően, és szeptember 29. napjával a közalkalmazottak kérelme nyomán intézkedett a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan.A Kjt. 28. §-a alapján a közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással bármikor megszüntetheti. A lemondási idő ugyan két hónap, a munkáltató azonban ezen időtartam egy részére vagy annak egészére mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól. Jelen esetben a közalkalmazottak kérése az volt, hogy a jogviszonyuk szeptember 29. napján szűnjék meg, amit a munkáltató teljesített. Kérdéses lehet, hogy a jogviszonyok megszüntetésének jogcíme lemondás vagy közös megegyezés, mivel a közalkalmazottak kérelmére lényegében nem csupán a lemondási idő letöltésének a megkövetelésétől tekintett el a munkáltató, hanem magától a lemondási idő alkalmazásától is. Erre tekintettel álláspontunk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4032

2. találat: Munkaviszonyban történő foglalkoztatás elutasítása - a jubileumi jutalom sorsa

Kérdés: Közalkalmazottunk nem járult hozzá a Módtv. szerinti továbbfoglalkoztatásához az Mt. hatálya alatt, így 2020. október 31. napjával a jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik. Amegszűnés időpontjában harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Jár-e, illetve kifizethető-e részére a negyvenéves jubileumi jutalom az utolsó munkában töltött napon?
Részlet a válaszból: […]idővel igénybe vehető öregségi nyugdíjával kapcsolatosan. [Ez utóbbira akkor kerülhetne sor, ha a közalkalmazott a Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesíti, és a felmentését erre hivatkozva kérelmezi. Mivel e kérdésrészben felmentésről nem esik szó, a Módtv. szerinti megszűnési esetre fókuszálunk.] Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a Kjt.-ben meghatározott és itt most nem részletezett különös esetek kivételével - megszűnik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bek. g) pont], vagy felmentésére a 30. § (4) bekezdése alapján kerül sor, továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni [Kjt. 78. § (4) bek.]. Ebből következően a közalkalmazottat a Módtv. szerinti megszűnés esetében csak akkor illeti meg a negyvenéves jubileumi jutalom, ha a megszűnés időpontjában harmincöt év közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, és legkésőbb a megszűnés időpontjában, azaz 2020. október 31. napján nyugdíjasnak minősül. A közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, haa) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 4016

3. találat: Közművelődés közalkalmazottja - végkielégítésre való jogosultság a munkaviszony elutasításakor

Kérdés: Közművelődési területen dolgozom. Szeptember 1-jétől törvényi változás miatt a Kjt. hatálya alól az Mt. hatálya alá kerül az intézményünk. Ugyanakkor szeretnék élni a lehetőséggel, hogy inkább megszűnjék a jogviszonyom, feltéve, ha a végkielégítésemet megkaphatom. Jár-e nekem végkielégítés, ha nemet mondok a munkaszerződésre? Ilyen esetet ugyanis a Kjt. nem sorol fel a végkielégítésre jogosító esetek között. Ha a két gyermekemmel 3-3 évet töltöttem fizetés nélküli szabadságon, ez a végkielégítésem szempontjából beszámítható-e?
Részlet a válaszból: […]kizáró okokat és a végkielégítésre jogosító idő számítását, valamint a végkielégítés mértékét szabályozzák. A kizáró körülmények közül egyedül annak lehet jelentősége, hogy az átalakulással érintett közalkalmazott nyugdíjasnak minősül, és ezen okból egyébként sem lenne jogosult végkielégítésre, akkor ebben az esetben (az átalakulás kapcsán) sem jár mindez részére. Noha a Kjt. nem sorolja fel a végkielégítésre jogosító esetek között a jelen esetet (törvény erejénél fogva történő megszűnés munkaviszonnyá alakulás hiányában), ez azért nem okoz gondot, mert itt maga a Módtv. adja a jogalapot, a végkielégítésre jogosító jogcímeket felsoroló Kjt. 37. §-ának (1) bekezdése pedig nem alkalmazandó. Erről ugyanis a Módtv. nem rendelkezik.A Kjt. szerint a 14 éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3960