Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...arra igényt nem lehet alapítani [Kúria Mfv.X.10.052/2020.].A versenytilalmi megállapodás biztosítása érdekében ugyanakkor ki lehet kötni a kötbér megfizetését [Mt. 228. § (6) bek.]. A Ptk. értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkakörátadás elmaradása - nem köthető ki kötbér

Kérdés: Kötelezheti-e magát a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodásban (közös megegyezésben) olyan összeg (kimondottan kötbér) megfizetésére, amely arra az esetre jár a munkáltatónak, ha a munkavállaló nem tesz eleget a munkakör átadására irányuló kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] ...fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186. § (1) bek.]. A Ptk. kötbérre irányadó rendelkezései (Ptk. 6:186-189. §) hiányoznak az Mt. 31. §-ában foglalt felsorolásból. Az Mt. csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.
Kapcsolódó címkék:    

Felmondás a határozott idő letelte előtt - semmis a kötbérkikötés

Kérdés: A munkavállaló határozott idejű szerződését szeretné a lejárat előtt felmondani. Jól tudjuk, hogy ilyenkor kötbért kell fizetni? A munkaszerződés és a kollektív szerződés külön nem utal kötbérre. Lehetséges, hogy szabadságot kérjen a munkavállaló, ha csak súlyos anyagi teher mellett tudná egyébként megszüntetni a munkaviszonyát lejárat előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem határoz meg kötbért a munkaviszony megszüntetése esetére, és a munkaszerződés vagy kollektív szerződés kötbérre vonatkozó kikötése is semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Kötbérkikötés - semmis a munkaviszonyban

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 133. számában (2016. május 23.) a 2616. kérdésszám alatt megjelent válasz szerint: "A munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §)." Kérdésem, hogy a semmisség miből került levezetésre? A Ptk. 6:186-189. §-ai nem tartalmaznak erre utalást. Az Mt. 31. §-a azt tartalmazza, hogy a jognyilatkozatra egyebekben, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. bizonyos szabályait kell megfelelően alkalmazni. A felsorolt Ptk.-helyek nem tartalmaznak tiltást kötbérre. Az Mt. 31. §-a egyébként is csak a jognyilatkozattal kapcsolatosan írja elő a hivatkozott Ptk. tényállások alkalmazását, a Ptk. egyéb szabályaira nem vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] ...a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait, éppen ezért hatálya nem terjed ki a munkaviszonyra (Ptk. 1:1. §). Mivel a kötbér polgári jogi szabályait az Mt. nem rendeli alkalmazni a munkaviszonyban (a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.
Kapcsolódó címkék:  

Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Ehelyett a munkáltató csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Versenytilalmi megállapodás - a kötbéren felüli kár megtérítése

Kérdés: Munkavállalóinkkal minden esetben kötünk versenytilalmi megállapodást. Egyik munkavállalónknál megfelelő ellenértékként hathavi távolléti díjat határoztunk meg, amit ki is fizettünk a munkaviszony megszűnésekor. A munkavállaló azonban a következő hónaptól mégis átment a konkurenciához dolgozni, holott ezt egy évig nem tehette volna. A munkavállaló a neki kifizetett díjat, mint a szerződés szerint kikötött kötbért vissza is utalta, és álláspontja szerint ezzel le is zárult az ügy. Azonban már most látszik, hogy komoly kárt okozott nekünk, mert átvitte a versenytárshoz az általunk kifejlesztett technológiát. Mit tehetünk ilyen esetben? Valóban nem követelhetünk tőle semmit, ha kifizette a kötbért? Ezzel megszűnt a köztünk lévő versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...tilalom tartamára. Arra az esetre pedig, ha a munkavállaló megszegné a megállapodásban vállalt kötelezettségét, a felek a Ptk. szerinti kötbér fizetését írhatják elő [Mt. 228. § (1) bek.].A Ptk. 6:187. §-ának (1) bekezdése szerint a kötbér érvényesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Kártérítés kikötése a titoktartási kötelezettség megszegése esetére

Kérdés: Kiköthetjük-e jogszerűen a munkavállalónkkal kötött egyedi megállapodásban azt, hogy amennyiben megszegi a titoktartási kötelezettségét, köteles automatikusan egy előre meghatározott összegű kártérítést fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...előre meghatározott összegű, a munkavállaló kötelezettségszegéseesetén automatikusan járó "kártérítés" voltaképpen a kötbérhez hasonló jellegűszerződéses biztosítékként viselkedne. A kötbér lényege ugyanis éppen az, hogya kötelezett - arra az esetre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Kötbér a munkajogban

Kérdés: Kölcsönbe adott munkavállalóink rendszeresen késnek a kölcsönvevőtől, ami miatt egyes munkafolyamatokat csak később tudnak elkezdeni, és ez termeléskiesést okoz. A kölcsönvevő ezt a késést 10 000 Ft-os kötbérrel szankcionálja alkalmanként és munkavállalónként, ami elég komoly veszteséget eredményezett a múlt hónapban. Szeretnénk a felmerült kárt áthárítani a munkavállalókra olyan módon, hogy a kölcsönvevő által követelt kötbérhez hasonlóan a munkaszerződésbe is belefoglaljuk, hogy amennyiben a munkavállaló igazolatlanul nem, vagy nem pontosan jelenik meg a kölcsönvevőnél, akkor kártérítésként 10 000 Ft-ot köteles fizetni nekünk. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségénekvétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik [Mt.166. § (1) bek.]. Ugyanakkor a munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét,illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 20.