Kötbér áthárítása a kölcsönzött munkavállalóra

Kérdés:

A kölcsönvevőnél a műszakokban létszámproblémák vannak, és emiatt a kölcsönzési szerződésben kötbér van kikötve, ha az előírt létszámot egy adott napon nem tudjuk munkába állítani. A kölcsönbe adott munkavállalóink viszont rendszeresen nem jelennek meg a kölcsönvevőnél egy-egy napon, és igazolatlanul vannak távol. Át tudjuk hárítani a kötbért a munkavállalókra?

Részlet a válaszából: […] ...valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania [Mt. 179. § (2) bek.]. Ha az igazolatlan hiányzások miatti kötbérfizetési kötelezettségről a kölcsönbe adó tájékoztatja a kölcsönzött munkavállalókat, akkor ez számukra előre látható...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 28.

Alapbér-csökkentés mint "büntetés" – a baleseti táppénz

Kérdés: Üzemvezetőm 3 havi, 10%-os alapbércsökkentésre büntetett. Egy részlet a decemberi fizetésemből levonásra került (januárban). Február 19-én úti balesetem volt munkába menet. A baleseti táppénzből is levonhatják a 10%-os büntetést?
Részlet a válaszából: […] ...megállapító határozat tehát jogszerű lehet. A határozat kérdésben leírt tartalmából viszont egyértelműen következik, hogy itt nem kötbér vagy pénzbírság jellegű szankcióról van szó, hanem az alapbér csökkentéséről. Ennek végrehajtását így semmilyen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 20.

Kártérítés helyett kötbér kikötése a versenytilalmi megállapodásban

Kérdés: Jogszerű-e, ha a munkavállalónkkal kötendő, munkaviszony megszüntetéséről rendelkező közös megegyezésben a versenytilalmi megállapodás munkavállaló általi biztosítása érdekében kikötjük, hogy a munkavállaló annak megszegése esetén egy bizonyos összegű kártérítést köteles fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...arra igényt nem lehet alapítani [Kúria Mfv.X.10.052/2020.].A versenytilalmi megállapodás biztosítása érdekében ugyanakkor ki lehet kötni a kötbér megfizetését [Mt. 228. § (6) bek.]. A Ptk. értelmében a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Munkakörátadás elmaradása – nem köthető ki kötbér

Kérdés: Kötelezheti-e magát a munkavállaló a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodásban (közös megegyezésben) olyan összeg (kimondottan kötbér) megfizetésére, amely arra az esetre jár a munkáltatónak, ha a munkavállaló nem tesz eleget a munkakör átadására irányuló kötelezettségének?
Részlet a válaszából: […] ...fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést [Ptk. 6:186. § (1) bek.]. A Ptk. kötbérre irányadó rendelkezései (Ptk. 6:186-189. §) hiányoznak az Mt. 31. §-ában foglalt felsorolásból. Az Mt. csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 16.

Felmondás a határozott idő letelte előtt – semmis a kötbérkikötés

Kérdés: A munkavállaló határozott idejű szerződését szeretné a lejárat előtt felmondani. Jól tudjuk, hogy ilyenkor kötbért kell fizetni? A munkaszerződés és a kollektív szerződés külön nem utal kötbérre. Lehetséges, hogy szabadságot kérjen a munkavállaló, ha csak súlyos anyagi teher mellett tudná egyébként megszüntetni a munkaviszonyát lejárat előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. nem határoz meg kötbért a munkaviszony megszüntetése esetére, és a munkaszerződés vagy kollektív szerződés kötbérre vonatkozó kikötése is semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Az Mt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 14.

Versenytilalmi megállapodásban foglalt tájékoztatási kötelezettség megszegése

Kérdés: A munkavállalónkkal versenytilalmi megállapodást kötött a cégünk, amely értelmében köteles tartózkodni a konkuráló tevékenységektől. Emellett köteles bejelenteni minden hónapban azt, hogy milyen jogviszonyban dolgozik, hogy ellenőrizhető legyen a kötelezettség megtartása. A bejelentési kötelezettségének ugyanakkor a munkavállaló nem tett eleget. Emiatt nem kívánjuk kifizetni a versenytilalmi ellenértéket, illetve a megállapodásban foglalt kötbért is szeretnénk érvényesíteni. Megtehető ez jogszerűen?
Részlet a válaszából: […] ...nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada [Mt. 228. § (1)–(2) bek.]. A versenytilalmi megállapodásban kötbér is kiköthető [Mt. 228. § (5) bek.].A Kúria egy közelmúltban hozott ítéletében kifejtette, hogy a versenytilalmi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 5.

Kötbérkikötés – semmis a munkaviszonyban

Kérdés: A Munkaügyi Levelek 133. számában (2016. május 23.) a 2616. kérdésszám alatt megjelent válasz szerint: "A munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §)." Kérdésem, hogy a semmisség miből került levezetésre? A Ptk. 6:186-189. §-ai nem tartalmaznak erre utalást. Az Mt. 31. §-a azt tartalmazza, hogy a jognyilatkozatra egyebekben, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. bizonyos szabályait kell megfelelően alkalmazni. A felsorolt Ptk.-helyek nem tartalmaznak tiltást kötbérre. Az Mt. 31. §-a egyébként is csak a jognyilatkozattal kapcsolatosan írja elő a hivatkozott Ptk. tényállások alkalmazását, a Ptk. egyéb szabályaira nem vonatkozik.
Részlet a válaszából: […] ...a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait, éppen ezért hatálya nem terjed ki a munkaviszonyra (Ptk. 1:1. §). Mivel a kötbér polgári jogi szabályait az Mt. nem rendeli alkalmazni a munkaviszonyban (a tanulmányi szerződés és a versenytilalmi megállapodás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.

Kötbér a munkaszerződésben

Kérdés: A felek a munkaszerződésben jogszerűen rendelkezhetnek akként, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a munkavállaló meghatározott összegű kötbér megfizetésére köteles? Például: "Amennyiben a munkavállaló a munkaszerződésben rögzített titoktartási kötelezettségét a munkaviszony fennállása alatt vagy azt követően megszegi, X Ft egyösszegű kötbér megfizetésére köteles. A kötbér megfizetése nem zárja ki a munkáltató által érvényesíthető egyéb polgári, illetve büntetőjogi igények érvényesítését."
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződés kötbérre vonatkozó kikötése semmis. A kötbér Ptk.-beli szabályai ugyanis a munkaviszonyban nem alkalmazhatók (Mt. 31. §, Ptk. 6:186-189. §). Ehelyett a munkáltató csak a titoktartási kötelezettség vétkes megszegésével okozott károk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Versenytilalmi megállapodás – a kötbéren felüli kár megtérítése

Kérdés: Munkavállalóinkkal minden esetben kötünk versenytilalmi megállapodást. Egyik munkavállalónknál megfelelő ellenértékként hathavi távolléti díjat határoztunk meg, amit ki is fizettünk a munkaviszony megszűnésekor. A munkavállaló azonban a következő hónaptól mégis átment a konkurenciához dolgozni, holott ezt egy évig nem tehette volna. A munkavállaló a neki kifizetett díjat, mint a szerződés szerint kikötött kötbért vissza is utalta, és álláspontja szerint ezzel le is zárult az ügy. Azonban már most látszik, hogy komoly kárt okozott nekünk, mert átvitte a versenytárshoz az általunk kifejlesztett technológiát. Mit tehetünk ilyen esetben? Valóban nem követelhetünk tőle semmit, ha kifizette a kötbért? Ezzel megszűnt a köztünk lévő versenytilalmi megállapodás?
Részlet a válaszából: […] ...tilalom tartamára. Arra az esetre pedig, ha a munkavállaló megszegné a megállapodásban vállalt kötelezettségét, a felek a Ptk. szerinti kötbér fizetését írhatják elő [Mt. 228. § (1) bek.].A Ptk. 6:187. §-ának (1) bekezdése szerint a kötbér érvényesítése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. november 2.

Gyorshajtási bírság átvállalása a munkavállalótól

Kérdés: Teherfuvarozó vállalkozásként sok esetben kerülünk olyan helyzetbe, amikor a munkavállaló sofőrjeinket gyorshajtás miatt megállítják, és a közúti közlekedésről szóló törvény megsértése miatt helyszíni bírsággal sújtják. Jellemző, hogy a kamionokat a bírság megfizetéséig nem is engedik tovább, a munkavállalónál viszont nincs elegendő pénz a befizetéshez. Így általában elutaljuk a bírság összegét – ami akár több százezer forint is lehet – annak érdekében, hogy a szállítmány ne álljon, és elkerüljük a komoly késedelmi kötbéreket. Milyen módon lehet a gyorshajtás miatt kifizetett összegeket visszakövetelni a munkavállalótól? Ez a munkavállalói kártérítési felelősség körébe tartozik?
Részlet a válaszából: […] A Kkt. szerint a gépjármű üzemben tartója (a munkáltató)felel azért, hogy az általa üzemeltetett gépjárművel a megengedett legnagyobbsebességre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – egyes előírásokbetartásra kerüljenek [Kkt. 21. § (1) bek.]. Az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. július 18.
1
2