Polgármesteri hivatal konyhásai

Kérdés: Egy polgármesteri hivatalnál jelenleg közalkalmazottként vagyunk foglalkoztatva mint konyhások. Kiszivárgott, hogy az önkormányzat vezetősége azon gondolkodik, valahogy átraknának bennünket az Mt. hatálya alá. Hogyan tehetik ezt meg, kinek kell erről döntést hozni, hogy egyik törvény alól a másikba csak úgy átrakjanak bennünket?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. és a Kttv. együttes alkalmazása alapján megállapítandó: a polgármesteri hivatallal – mint munkáltatóval – közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető. A Kjt. hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi önkormányzati költségvetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 20.

Kölcsönzött munkavállalók kiszervezése a kikölcsönzés után

Kérdés: A munkáltató egyik gyáregységének három üzemében a technológiához tartozó daruzási munkákat részben kölcsönzött, részben saját állományú munkavállalók végzik. A kölcsönzött állományban dolgozó munkavállalók egy része mind a három üzemben 2016. november 30-án elérte az ötéves egybefüggő kölcsönzési időt. Ebben az esetben számukra két lehetőség nyílt: a kölcsönbevevő átveszi őket saját állományába, vagy a kölcsönző vállalkozás az ötéves időtartamra tekintettel megszünteti a munkaviszonyukat. Jelen esetben egy nagyon érdekes – eddig a mi gyakorlatunkban példa nélküli – megoldás született. A hivatkozott gyáregységben már két év óta tevékenykedik egy másik vállalkozás, amely a munkáltató véleménye szerint munkáját kifogástalanul végzi. A munkáltató úgy döntött, hogy mind a három üzem területéről a kölcsönzött munkavállalókat nem veszi át saját állományába, a kölcsönzést a kölcsönbeadóval felmondja, és azt a tevékenységet, amelyet a kölcsönzött munkavállalók végeztek, mintegy "kiszervezi", eladja a külső vállalkozásnak. A kölcsönzött munkavállalók munkaviszonyát a törvényben előírtak szerint 2016. november 30-án, felmondási idő és végkielégítés kifizetésével együtt megszüntették, egyben felajánlották nekik, hogy az előbb említett külső vállalkozással – amelyhez a "kiszervezés" történt – köthetnek munkaszerződést. Ebben az esetben a korábban kölcsönzött munkavállalók gyakorlatilag ugyanott dolgoznak, mint eddig, ugyanazt a munkát végzik, mint korábban. Mi lesz azokkal a munkakörökkel, amelyekben eddig mint kölcsönzött munkavállalók dolgoztak? A munkáltató hivatalos közlése szerint ezek a munkakörök betöltetlenül maradnak, amely elméletileg azt jelenti, hogy a későbbiekben bármikor felvehetnek ezekbe a munkakörökbe munkavállalókat. Az új helyzetben az következik be, hogy egymás mellett fognak dolgozni a munkáltató saját és egy külső cég munkavállalói. Olyan álláspont is felmerült, hogy a munkáltató fenti eljárása színlelt szerződést is takarhat. A kölcsönzött munkavállalóknak munkaviszonyuk megszüntetése után szabad választásuk van abban, hogy hajlandók-e a korábban említett külső vállalkozásnál dolgozni vagy máshol elhelyezkedni. A munkavállalókat nem kényszerítették. Az kétségtelen tény, hogy a kölcsönzöttek állományában a munkavállalók ugyanazon juttatásokat kapták meg, mint a munkáltató belsős munkavállalói, most viszont a külső vállalkozónál információink szerint már csak csökkentett mértékű béren kívüli juttatásban fognak részesülni. Abban az esetben, ha a munkáltató úgy döntött volna, hogy az öt év eltelte után átveszi őket, akkor a társaságcsoport kollektív szerződése – annak összes juttatásával – vonatkozna rájuk. Vélelmezhető-e a tudatosan alkalmazott színlelt szerződés esete? Követett-e el jogvitára alkalmat adó intézkedést a munkáltató, és érdemes-e a munkavállalónak jogvitát indítani?
Részlet a válaszából: […] ...annak sincs akadálya, hogy a szóban forgó munkavállalók munkaerejét a továbbiakban sem közvetlen munkáltatóként hasznosítsa, hanem kiszervezés útján, egy alvállalkozón keresztül. Meglátásunk szerint a leírt esetben a színlelt szerződés gyanúja nem merül fel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 9.

Felmondás átszervezéssel indokolva

Kérdés: Jogszerű-e az átszervezésre alapított felmondása "A" cégnek "X" munkavállalóval szemben a következő esetben? "A" cég és "B" cég Magyarországon honos, kapcsolt vállalkozások. "X" munkavállaló kizárólag "A" céggel áll munkaviszonyban logisztikai vezető munkakörben, azonban "A" cég és "B" cég vonatkozásában egyaránt ellát logisztikai vezetői feladatokat. "A" cég átszervezésre hivatkozással, felmondással megszünteti "X" munkavállaló munkaviszonyát, tekintettel arra, hogy ezt követően kiszervezés (megbízási jogviszony) keretében "B" cég (és annak munkavállalója) fogja ellátni a logisztikai vezetői feladatokat "A" cégnél. "A" cégnél a logisztikai vezető munkakör megszűnik. A kiszervezésre tekintettel "B" cég logisztikai vezető munkakörben munkaszerződést köt "Y" munkavállalóval, aki azonban "A" cég és "B" cég vonatkozásában egyaránt el fogja látni a logisztikai vezetői feladatokat.
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatos intézkedésekre. A munkáltató tevékenységi körébe tartozó feladatok munkaszervezeten kívülre történő telepítése, azaz kiszervezése is átszervezésnek minősül. Az a tény, hogy valamely munkakörbe tartozó feladatokat a munkáltató úgy szervez ki, hogy azokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 29.

Szabadság kiadása kettős munkaviszonyban

Kérdés: Cégünk év közben kettéválasztotta tevékenységi köreit. A fő profiljában folytatta tevékenységét, a meglévő munkavállalók munkaideje felére (4 órára) csökkent. A másik profilra új céget hozott létre, a szóban forgó munkavállalókat felvette a fennmaradó 4 órára. Mi a teendő ilyenkor a munkavállalók szabadságával abban az esetben, ha a profilmegosztásig nem időarányosan vették azt ki? Az új cégben már csak időarányosan lehet kiadni a szabadságokat, ami jóval kevesebb lenne, mint ami őket megilletné. A fennmaradóban pedig jóval több szabadság "maradt". Átvihető az új cégbe a fennmaradó ki nem vett szabadság?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavállalónak nem maradt több szabadsága, mint ami őt megilletné. Megjegyezzük, hogy a tevékenységek ilyen módon történő "kiszervezése" felvetheti a munkáltató személyében bekövetkezett változás (jogutódlás) (Mt. 36-40. §) kérdését is, amely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Kiszervezés – emelt összegű végkielégítés a jogviszonyváltást megtagadónak?

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyban álló kisegítő személyzetet iskolánk fenntartója átadja a tulajdonában lévő gazdasági társaságnak. Jár-e emelt összegű végkielégítés azon kiszervezéssel érintett közalkalmazottunknak, akinek két éve van még hátra az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez, és nem járul hozzá az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál történő további foglalkoztatásához?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 25/A. § (6) bekezdése alapján, amennyiben aközalkalmazott az átvevő munkáltatónál (a kérdés szerinti fenntartótulajdonában lévő gazdasági társaság) történő további foglalkoztatásához nemjárul hozzá, vagy a tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 28.

Kiszervezett munkavállalók jubileumi jutalma

Kérdés: Egy közigazgatási szervnél dolgozom már 1999 óta. 2001-ben "kiszerveztek" a Ktv. hatálya alól. Kérdésem, ha azóta is folyamatos a jogviszonyom ugyanannál a szervnél, akkor fizikai alkalmazottként jogosult vagyok-e jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszából: […] ...azoknál, akiknek a közszolgálati jogviszonyát a Ktv. módosítása nemérintette. Abban az esetben, ha a munkavállaló a "kiszervezését" követőenfolyamatosan az adott közigazgatási szervnél áll munkaviszonyban, akkor annakmegszűnéséig ezt az időtartamot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Kiszervezés – a jogviszonyváltásról szóló tájékoztatás kérdései

Kérdés: Iskolánk technikai dolgozóit a fenntartó kiszervezi. A megbeszélések már megtörténtek. Május 14-én a közalkalmazottak megkapták a tájékoztatást, amelyet 15 munkanapon belül kell visszaadni, ha elfogadják a munkakört. Szóbeli kérdésre azt a választ kapták, hogy napi munkaidejük beosztása változatlan marad. Május 23-án eljuttattak minden közalkalmazottnak egy tájékoztatót az irányadó munkarendről, a szabadságról stb., kérve, hogy ezt is május 14-i dátummal vegyék át. Ebben már az irányadó munkarend egészen más. A közalkalmazottak nem fogadták el a visszadátumozást, de addigra már leadták a nyilatkozatukat, amikorra megkapták a tájékoztatót a leendő munkahelyükről. Mikortól kezdődik a 15 napos határidő, május 14-től, vagy május 23-tól? Városunkban van helyi járat ugyan, de kerékpárral közlekednek a dolgozók. Fél óra az út kerékpárral, napi szűk 2 óra annak, aki messzebb lakik. Jól járnak a beosztással? Van joga az átvevőnek ilyen feltételeket szabni a dolgozónak?
Részlet a válaszából: […] A jogviszonyváltás, a munkáltatói jogállásváltozás soránközalkalmazottak esetében az átadást megelőzően legalább 30 nappal korábban azátadó és az átvevő munkáltató tájékoztatja a közalkalmazottat arról, hogy azátadást követően a közalkalmazott foglalkoztatását az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 30.