Óvoda gazdasági vezetőjének kinevezése – a munkáltatói jogkör

Kérdés: A 326/2013. Korm. rendelet 21. §-ának b)-c) pontjai szerint köznevelési intézményben vezetői megbízásnak minősül a gazdasági vezetői megbízás. Az óvoda mint önkormányzati költségvetési szerv irányító szerve a képviselő-testület. Az Áht. 9. §-ának d) pontja szerint a költségvetési szerv irányítása (...) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása hatáskörének gyakorlását jelenti. A Mötv. 42. §-ának 2. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a törvény által hatáskörébe utalt kinevezés, vezetői megbízás. A Kjt. 20/B. §-ának (1) bekezdése szerint a vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, a 20/A. § (6) bekezdése alapján pedig a magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat esetén kell a pályázót háromtagú bizottságnak meghallgatni, mely véleményt mérlegelve dönt a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a vezetői megbízásról. Fentiek figyelembevételével kérdeznénk, hogy az óvoda gazdasági vezetőjének (vezető) kinevezése kinek a hatáskörébe tartozik (képviselő-testület vagy polgármester)? Több olyan önkormányzati pályázati felhívással találkoztunk, ahol a képviselő-testületet, de olyannal is, ahol a polgármestert jelölték meg döntéshozónak. Tekintettel arra, hogy csak a magasabb vezetői pályáztatás esetén – a vezetői pályázat esetén pedig nem – kell a pályázót a háromtagú bizottságnak meghallgatni, az óvoda gazdasági vezetője esetében a képviselő-testület vagy a polgármester a bizottság véleményének bekérése nélkül is dönthet?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. csak az egyes munkáltatói jogkörök mibenlétét szabályozza, azt pedig, hogy az egyes munkáltatóknál ki minősül a munkáltatói jogkör gyakorlójának, az adott munkáltató szervezeti és működési szabályzata, esetleg a munkáltatóra vonatkozó speciális jogszabályi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Köztisztviselő illetményének eltérítése

Kérdés: Köztisztviselőnk alapilletményét 2011. március 1-jétől 2012. február 29-ig a Ktv. 43. § (4) bekezdése alapján eltérítették 13%-kal. 2012. január 1-jével – mivel az illetménye nem érte el az eltérítéssel együtt sem a garantált bérminimumot [298/2011. (XI. 22) Korm. rendelet] – kiegészítettük 108 000 Ft-ra. Kérdésünk, a 108 000 Ft illetményére rá kell még tenni a 13%-os eltérítést 2012. január 1-jével?
Részlet a válaszából: […]  A Ktv. 43. §-a határozza meg a köztisztviselők illetményemegállapításának alapvető szabályait. A 43. § (1)-(3) bekezdése a besorolásszerinti alapilletményt határozza meg, rögzítve, hogy az a költségvetésitörvényben meghatározott illetményalap, valamint a Ktv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 19.

Prémiumfeladat – ki tűzi ki?

Kérdés: A Kjt. 77/A. § szerint a kinevezett vezető számára a kinevezési jogkör gyakorlója tűzhet ki prémiumfeladatot. Ennek a szabálynak az alkalmazása eléggé nehézkes abban az esetben, ha önkormányzati intézmény vezetőjéről van szó, hiszen ekkor a prémiumfeladatot is a képviselő-testületnek kell kitűznie. Átruházhatja-e a képviselő-testület ezt a jogkört, például a jegyzőre?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 77/A. szerint írásba foglaltan kell prémiumfeladatotkitűzni. Feladatként a kinevezett vezető munkakörével – a 77/B. § alkalmazásaesetén a magasabb vezetői, illetve a vezetői megbízással – kapcsolatos, előremeghatározott feladat teljesítése, illetőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.

Jegyzői pályázat elbírálása

Kérdés: Az önkormányzatunk pályázatot írt ki jegyzői állás betöltésére. A pályázatban meghatároztuk a pályázat beadásának, illetve az elbírálásának a határidejét. Azonban az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatban megállapított határidőre a pályázatokat nem bírálta el. Kérdésünk, hogy az elbírálás határidejét a testület meghosszabbíthatta volna-e? Továbbá kérdés, hogy az elbírálásra megjelölt határidőt követően a pályázatok szabályosan elbírálhatók-e?
Részlet a válaszából: […] Az Ötv. 36. § (1) bekezdése szerint a képviselő-testület -pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknekmegfelelő jegyzőt nevez ki. A Ktv. pályáztatásra vonatkozó 10. §-ánakrendelkezéseit a jegyzőre mint köztisztviselőre is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. január 11.