Többes munkaviszony helyett kettős munkakör

Kérdés: Önálló egyházi jogi személynél munkaviszony keretében foglalkoztatott fejlesztőpedagógussal és portással köthetünk-e szociális gondozói megállapodást? A szociális gondozói megállapodás szerinti feladatok ellátásához mindkét dolgozó rendelkezik megfelelő képesítéssel.
Részlet a válaszából: […] "Szociális gondozói megállapodást", mint olyat, a jog nem ismer. Megállapodást a gondozottal lehet kötni a szolgáltatás igénybevételére. A szociális gondozói feladatot – Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál – munkaviszonyban lehet ellátni. Ha az érintett személyek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 24.

Vezető kettős munkakörben

Kérdés: A Ptk. 3:112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. A szakirodalom álláspontja szerint annak nincs akadálya, hogy a vezető tisztségviselő kettős jogviszonyban álljon a társasággal. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő egyidejűleg elláthatja a vezető tisztséggel összefüggő feladatokat a megbízási szerződésre vonatkozó szabályok szerint, és emellett munkaviszony keretében más munkakört (például: gazdasági vezető) is betölthet. A szakirodalom álláspontja szerint annak sincs akadálya, hogy egy munkaszerződéssel a munkavállaló két munkakör betöltésére kerüljön alkalmazásra. Például a munkavállaló az egyik munkakörben gondnok, a másik munkakörben villanyszerelő. Ez alapján van arra jogszerű lehetőség, hogy egy vezető tisztségviselő kerül egységes munkaviszonyban kettős munkakörben alkalmazásra? Például akként, hogy a vezető tisztségviselő munkaszerződés szerinti egyik munkaköre igazgatósági tag, a másik munkaköre gazdasági vezető?
Részlet a válaszából: […] Helytállóan állapították meg, nincs akadálya annak, hogy a gazdasági társaság vezető tisztségviselője megbízási jogviszonyban lássa el tisztségét [Ptk. 3:112. § (1) bek.], emellett pedig munkaviszonyban más munkakört is betöltsön a társaságnál. Ugyanígy annak sincs...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. május 23.

Rendszergazda pedagógus – két munkakör a kinevezésben

Kérdés: 1998-ban szereztem tanári diplomát matematika-kémia szakon, másoddiplomát informatikatanári szakon 2013-ban. Az informatika szak megszerzését követően a tanítás mellett az iskolai hálózat rendszergazdai feladatait is ellátom tanári besorolással, külön bérezés nélkül. Rendszeresen kérnek hétvégén és iskolai szünetben is az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására. Megteheti-e ezt a munkáltatóm, illetve van-e jogom valamiféle pluszdíjazásra?
Részlet a válaszából: […] A pedagógusi és a rendszergazdai feladatok két külön munkakörbe tartoznak. Ezek ellátása többféleképpen is történhet, attól függően, hogy a pedagógusi munka melletti rendszergazdai feladatokat milyen rendszerességgel látja el a közalkalmazott. Eseti feladatellátáskor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 15.

Kettős munkakörben

Kérdés: Alkalmazható-e egy munkaszerződéssel a munkavállaló két munkakör betöltésére? Például úgy, hogy villanyszerelő az egyik munkakörében, takarító, gondnok a másik munkakörében, és a munkavégzés helye eltérő?
Részlet a válaszából: […] A munkajogi szabályozás kötelezővé teszi, hogy a felek meghatározzák a munkaszerződésben a munkavállaló által ellátandó munkakört [Mt. 45. § (1) bekezdés]. Azt nem tiltja a törvény, hogy – amennyiben a felek a munkaidő maximális mértékére vonatkozó elő­írásokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 11.

A munkakör határai

Kérdés: Miként lehet a munkakör határait meghatározni, illetve lehet-e kérni a munkavállalót, hogy a munkakörébe nem tartozó feladatokat is ellássa?
Részlet a válaszából: […] A munkakör megnevezését a munkaszerződésnek kötelezően tartalmaznia kell [Mt. 45. § (1) bek.]. A munkakörbe tartozó feladatokat, így a munkakör határait pedig a munkaköri leírásban kell rögzíteni, melyről a munkáltatónak legkésőbb a munkaviszony kezdetétől...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 28.

Egészségügyi dolgozó rendkívüli munkája

Kérdés: Közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozónkat asszisztens munkakörben foglalkoztatjuk az izotópdiagnosztikai szakambulancián (egészségkárosító kockázatok között, kapja erre tekintettel a pótlékot is), emellett havi 60 órában rendkívüli munkát szeretne vállalni az idegsebészeti osztályon ápoló munkakörben. Az új Mt. 113. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint a dolgozó rendkívüli munkára nem vehető igénybe, mert foglalkoztatására egészségkárosító kockázat között kerül sor. Az Eütev-tv. 12./E. §-ának (3) bekezdése szerint ugyanakkor az alkalmazott egészségügyi dolgozó részére készenlét elrendelhető, de rendkívüli munkavégzés nem. Viszont a rendkívüli munkavégzésre azonos munkáltatónál, de másik osztályon és másik munkakörben kerülne sor. Kérdésem az lenne, hogy a rendkívüli munkavégzés számára elrendelhető-e?
Részlet a válaszából: […] Az izotópdiagnosztikai szakambulancián asszisztens, valamint az idegsebészeti osztályon ápoló munkakörben (kettős munkakörben) foglalkoztatott egészségügyi dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban áll, munkaidejére tehát az Mt. és az Eütev-tv. szabályait úgy kell alkalmazni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 17.

Kettős munkakör vagy szóbeli átirányítás?

Kérdés: Munkaügyi jogvitát kezdeményezett velünk szemben az egyik alkalmazottunk, akit a munkaszerződése szerinti munkakör mellett 2008 óta az eredeti munkakörébe tartozó feladatok lecsökkenése miatt felkértünk, hogy vegyen részt egy másik munkakör ellátásában (ami kb. a munkaideje 30%-át tette ki). A felkérést örömmel el is fogadta, ám írásban mindezt nem rögzítettük. A 2011. év eleji átszervezés során teljes mértékben megszűnt a munkavállaló szerződése szerinti munkaköre, ezért – e tényre alapítva – rendes felmondást közöltük vele. A munkavállaló azzal a kéréssel fordult bírósághoz, hogy kerüljön megállapításra a jogviszonya jogellenes megszüntetése, mivel az átszervezés nem érintette azt a feladatkört, amit ő ténylegesen 2008 óta ellátott. Álláspontunk szerint ennek ellenére mi jogszerűen szüntettük meg a jogviszonyát, mert 2008-ban nem a munkakörét módosítottuk, hanem gyakorlatilag átirányítottuk, csak nem teljesen szabályszerűen. Önök szerint előfordulhat olyan bírósági döntés, amely szerint a 2008 óta ellátott feladatok a munkavállaló munkaköre részévé váltak írásbeli munkaszerződés-módosítás nélkül?!
Részlet a válaszából: […] Igen, előfordulhat ilyen tartalmú döntés, amely perszenagyban múlik a munkavállalót terhelő bizonyítás sikerességén is. Az Mt. azeredeti munkakör mellett ellátandó feladatok elvégzésére adott utasítássalkapcsolatban akkor mondja ki, hogy az ilyen munkáltatói intézkedés nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Munkakör – lehet kettő is?

Kérdés: Kis cégeknél, mint amilyen a miénk, hatékony működésre ad lehetőséget, ha egy személy két munkakör ellátására is rendelkezik képesítéssel. Köthetünk-e valakivel olyan munkaszerződést, amelyben adminisztrátorként és fagylaltárusként is alkalmazzuk, a nyári hónapokban az utóbbiként, egyébként pedig az előbbiként, a munkáltató adott hónapra vonatkozó utasításától függően? A kétféle munkakörhöz értelemszerűen kétféle bér is tartozna.
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 76. § (4)-(5) bekezdése értelmében a feleknek amunkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében,munkakörében, illetve munkavégzési helyében. A munkaszerződésben ezen túlmenőena felek bármely kérdésben megállapodhatnak, azonban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Intézményigazgató – lehet-e gazdasági vezető is?

Kérdés: 15 éve vagyok egy önálló gazdálkodású oktatási intézmény igazgatója. A Közoktv. 1. sz. melléklete alapján a fenntartónak gazdasági vezetőt kellene/kellett volna kineveznie. Ezt a munkakört 15 éve én látom el. Köteles vagyok-e minderre? Visszamenőleg számíthatok-e valamilyen bérre az elvégzett 15 éves munkámért?
Részlet a válaszából: […] A Közoktv. 1. sz. melléklete 1996. szeptember 1-je ótatartalmazza az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben agazdasági vezető munkaköréhez kapcsolódóan azt, hogy a gazdasági vezető akötelező létszámba tartozik bele ("kötelezően kinevezett vezető"). E...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. március 16.