Pihenőnapok: elmaradt kiadás és késedelmes bérfizetés

Kérdés: Munkaszerződésem megszakítás nélküli egyenlőtlen munkaidőre szól, napi nyolc órára. Nemrég kezdtünk el a munkáltatónál dolgozni. Az első napon közölték, hogy kéthetente van fizetés, és hogy kapunk munkabérelőleget. Másnap reggel tesztírás volt, amelyen megfeleltünk. Következő naptól 16 napot dolgoztunk folyamatosan, megszakítás nélkül. Jeleztük, hogy szeretnénk pihenőnapot, de vagy az volt a válasz, hogy a nagyfőnök nem engedi a pihenőt, vagy az, hogy 10-20 ezer levonás mellett lehetséges csak. Szeretném tudni, hogy jogosultak vagyunk-e a pihenőnapok kifizettetésére? Még a munkabérünket is csak többszöri telefonálgatásra és háromszori nekifutásra utalták el.
Részlet a válaszából: […] A törvény szerint, a munkavállalót hetenként két pihenőnap, vagy ehelyett legalább negyvennyolc órát kitevő, megszakítás nélküli heti pihenőidő illeti meg. A heti pihenőnapokat (pihenőidőt) a munkáltató jogosult egyenlőtlenül is beosztani, azt viszont nem teheti meg, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 6.

Illetménykülönbözet-fizetés AB határozatra tekintettel

Kérdés: Az Alkotmánybíróság megsemmisítette azt a szabályt, ami alapján azok, akik korábban sikertelen minősítést tettek, nem voltak előresorolhatók Pedagógus II. fokozatba. Az egyik volt pedagógusunk, akinek 2017. december 31-ével szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya, most jelentkezett nálunk az illetménykülönbözetét kérve. Ki kell-e fizetnünk neki, tekintettel arra, hogy már nem dolgozik nálunk?
Részlet a válaszából: […] ...hatállyal kell elvégezni az átsorolást, és a 2017. január 1. utáni időszakra az illetménykülönbözetet is ki kell fizetni. Erre a Ptk. késedelmi kamatra vonatkozó szabályai szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Jogérvényesítés munkabér kifizetésének késedelme esetén

Kérdés: Ha nem történik meg a munkabér időbeni átutalása, ahogy az a szerződésben szerepel, csak napokkal később, akkor hova lehet fordulni, milyen jogok illetnek meg?
Részlet a válaszából: […] ...késedelmes kifizetése esetén a munkavállalót a munkabér esedékességétől (azaz általában a tárgyhót követő hónap 10. napjától) késedelmi kamat illeti meg, amelynek számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.
Kapcsolódó címkék:      

Szociális ágazati összevont pótlék

Kérdés: Intézményünknél a közalkalmazottak az illetményen túl szociális összevont ágazati pótlékra jogosultak. Idén a belső ellenőrzés során kiderült, hogy egy konyhai kisegítőnk nem a legmagasabb végzettsége alapján lett besorolva (A-ból B fizetési osztályba kellett volna besorolnunk). A kisegítő 2015-től áll alkalmazásunkban. A garantált illetményét nem érinti az előresorolás, de a pótlék összegét igen. A pótlékkülönbözet a munkába állástól jár-e visszamenőlegesen, ebben az esetben 2015-től? Van-e a visszamenőlegességnek bármilyen időkorlátja?
Részlet a válaszából: […] ...esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, akkor is, ha a pénztartozás egyébként kamatmentes volt. A kamat számításakor a késedelemmel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 27.

Késedelmes bérkifizetés jogkövetkezménye

Kérdés: Ha a munkáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, akkor az kötelezettségszegésnek vagy szerződésszegésnek minősül-e? Pontosabban a fizetéseket nem a szerződésben foglaltak szerint adja, 10-e a határidő, ennek ellenére a munkáltató mindig késve és két részletben fizeti ki a béreket. Felmerülhet-e a sikkasztás gyanúja?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bek.]. Amennyiben a munkáltató e kötelezettségének nem tesz eleget, szerződésszegést követ el. Ennek az egyik következménye, hogy késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke a késedelembe esés időpontjától kezdődően a késedelemmel érintett naptári...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. január 30.
Kapcsolódó címkék:    

Késedelmi kamat számítása

Kérdés: Közalkalmazottként 2005-ben a 25 éves, 2010-ben a 30 éves jubileumi jutalomra jogosult lettem volna, de még nem fizette ki a munkáltató. Utólagos kifizetésnél a késedelmi kamat is megilletne-e engem, ha igen, az milyen mértékű?
Részlet a válaszából: […] ...az elmaradt jubileumi jutalmat (és annak kamatait), akkor az ugyan jogszerű, de e követelések bíróság előtt már nem érvényesíthetők.A késedelmi kamat mértéke egyébként az Mt. 31. §-a és a Ptk. 6:48. §-a alapján - a késedelembe esés időpontjától kezdődően -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 20.

Késedelmes illetményfizetés következményei

Kérdés: Közalkalmazott vagyok. A novemberi illetményem egy részét a munkáltató visszatartotta, és csak a két ünnep között kaptam meg a számlámra. Az érdekelne, hogy közalkalmazottként jár-e nekem bármiféle kártérítés, ha nem kapom meg időben az engem megillető munkabérem egészét? Úgy tudom, hogy a Munka Törvénykönyve kötelezi a munkáltatót, hogy a 10. napi késés után kártérítést fizessen az alkalmazottjának, de nem tudom, hogy a közszolgákra ez vonatkozik-e?
Részlet a válaszából: […] ...amely alkalmazni rendeli a Ptk. 6:48. §-át munkaviszonyban és ennek folytán a közalkalmazotti jogviszonyban is. A Ptk. e szabálya a késedelmi kamatról szól; kimondja, hogy pénztartozás esetén a kötelezett a késedelembe esés időpontjától kezdődően a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 1.

Törvényes késedelmi kamat a munkaviszonyban

Kérdés: Az Mt. 160. §-a értelmében a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamat a felek megállapodása alapján jár. A Ptk. 6:47 §-a azonban a pénztartozások utáni kamatokra vonatkozó szabályokat rögzíti, késedelmi kamatról szóló rendelkezést nem találtunk. 2014. március 15-ét követően van-e lehetőség munkaviszonnyal összefüggő pénztartozás után jogszabályi rendelkezés alapján késedelmi kamatot felszámítani, vagy kamat felszámítására kizárólag a felek megállapodása esetén kerülhet sor?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozó rendelkezés valóban az ún. ügyleti kamatot szabályozza, mely pénztartozás után csak a felek kikötése esetén jár. Ugyanakkor a késedelmi kamat a törvény alapján jár. Az Mt. 31. §-a Ptk. kötelmi jogi rendelkezései közül - többek között - alkalmazni rendeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 16.
Kapcsolódó címkék:    

Törvényes késedelmi kamat számítása

Kérdés: Az Mt. 160. §-a értelmében a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamat a felek megállapodása alapján jár. A Ptk. 6:47. §-a azonban a pénztartozások utáni kamatokra vonatkozó szabályokat rögzíti, késedelmi kamatról szóló rendelkezést nem találtunk. 2014. március 15. napját követően van-e lehetőség munkaviszonnyal összefüggő pénztartozás után jogszabályi rendelkezés alapján késedelmi kamatot felszámítani, vagy kamat felszámítására kizárólag a felek megállapodása esetén kerülhet sor?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezés valóban az ún. ügyleti kamatot szabályozza, mely pénztartozás után csak a felek kikötése esetén jár. Ugyanakkor az Mt. a késedelmi kamat számítását is lehetővé teszi, és nem csak a felek megállapodása esetén. Az Mt. 31. §-a részletesen rögzíti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 19.
Kapcsolódó címkék:    

Elmaradt bér felszámolás esetén

Kérdés: 2011. október 31-én közös megegyezéssel megszűnt a munkaviszonyom. A céget, ahol dolgoztam, felszámolták, béremet a Bérgarancia Alapból igényelte meg a felszámoló. A kilépőpapírjaimat 2011. október 24-én postázták, viszont a béremet a mai napig nem kaptam meg! Lehet-e késedelmi kamatot kérni, vagy ebben az esetben nem veszik figyelembe a munkában töltött utolsó napi kifizetést?
Részlet a válaszából: […] ...alapján, ugyanis akésedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybankialapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat is követelhető.Ha a felszámoló jogszerűen járt el, és a bérkifizetéselmulasztása a munkaügyi központ...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 9.