Ha a "főnök" nem tud magyarul

Kérdés: A kizárólag magyar nyelvű munkaszerződést egy magyar munkavállaló és egy külföldi, magyar nyelven nem értő munkáltatói jogkört gyakorló személy kívánná aláírni. A munkaszerződésnek az előbbiek okán az Mt. 22. §-ának (6) bekezdése alapján teljes bizonyító erejű magánokiratnak kell minősülnie. Az előbbi feltételnek megfelel-e az, ha a munkaszerződést a munkavállaló egy meghatározott időpontban két tanú előtt írja alá, majd a következő napon a külföldi, munkáltatói jogkört gyakorló személy két, teljesen más tanú előtt írja alá?
Részlet a válaszából: […] Megjegyezzük, hogy a kérdésben szereplő munkaszerződés érvényességéhez az Mt. 22. §-ának (7) bekezdése szerinti azon feltételnek is teljesülnie kell, miszerint az olvasni nem tudó, továbbá olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Az írásbeli jognyilatkozat érvényessége

Kérdés:

Az Mt. 22. §-ának (7) bekezdése kimondja, hogy az olvasni nem tudó, továbbá olyan személy esetén, aki nem érti azt a nyelvet, amelyen az írásbeli nyilatkozatát tartalmazó okirat készült, az írásbeli jognyilatkozat érvényességének feltétele az is [az Mt. 22. § (6) bekezdésében foglaltakon, tehát közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formán túl], hogy magából az okiratból kitűnjön, hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a nyilatkozó félnek felolvasta és megmagyarázta. Megvalósul-e a törvényi kritérium, nevezetesen az okirat teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül-e akkor, ha a munkáltató képviseletében eljáró, magyar nyelvet nem értő személy nyilatkozatának aláírását két tanú igazolja, míg a munkavállaló vonatkozásában nem két tanú alkalmazására kerülne sor, hanem ügyvédi ellenjegyzésre? Az okiratot alkotó jognyilatkozatok a Pp. 325. §-a (1) bekezdésének nem ugyanazon, hanem eltérő pontjai szerinti kritériumnak felelnek meg.

Részlet a válaszából: […] A teljes bizonyító erejű magánokirat az ellenkező bizonyításáig teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy az okirat aláírója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetve elfogadta vagy magára kötelezőnek ismerte el [Pp. 325. § (3) bek.]. Az Mt. 22. §-ának (6)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 17.

Elektronikus bérjegyzék – követelmények és ellenőrizhetőség

Kérdés: Munkaügyi ellenőrzés során elfogadott-e az online bérjegyzék? Hogyan történik az ellenőrzés, milyen dokumentumokat kérhet el az ellenőr a bérjegyzék átvételi listáján kívül?
Részlet a válaszából: […] ...általában ismert módon közzéteszik [Mt. 18. § (2) bek.].Az 1992. évi Mt. alapján a bírói gyakorlat – az idézettnél jóval szűkebb írásbeliségi fogalom alapján – elfogadta az eredeti papíralapú dokumentumok szkennelt példányának e-mailen történő kiküldését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Munkaszerződés módosítása e-mailben

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződését "hagyományos" módon, papíralapon kötöttük. Mivel sok munkavállalónk otthonról dolgozik, egyre nagyobb igény merül fel a jelenlegi helyzetben, hogy elektronikus úton módosítsuk a munkaszerződéseket. Lehetőség van-e arra, hogy elektronikus levélben tegyük meg az ajánlatot a módosításra, amelyet a munkavállaló szintén ilyen módon fogad el az általa írott válasz-e-mailben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében, ha a megállapodást írásba kellett foglalni, azt módosítani is csak írásban lehet [Mt. 22. § (3) bek.]. Mivel a munkaszerződést kötelező írásba foglalni (Mt. 44. §), annak módosítása is csak írásban történhet. Írásbelinek kell tekinteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Közös megegyezés – régi szerződésmintával

Kérdés: Kezdeményeztem a munkaviszonyom közös megegyezéssel történő megszüntetését. A munkáltatóm egy olyan megállapodásmintát rakott elém, amiben még a régi Mt.-re történő hivatkozások voltak. Mivel ezt csak az aláírást követően vettem észre, felmerült bennem, hogy ezek után jogszerű volt-e a munkaviszonyom megszüntetése. Szükséges-e valamilyen módon kijavítani a hibát vagy újraírni a közös megegyezést?
Részlet a válaszából: […] ...megegyezéssel bármikor megszüntethetik a munkaviszonyt [Mt. 64. § (1) bek. a) pont]. Mivel a munkaszerződést is írásba kell foglalni, az írásbeliség egyben a munkaviszonyt megszüntető megállapodás érvényességi kelléke is [Mt. 22. § (3) bek., 44. §]. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 4.

Azonnali hatályú felmondás – a kétszeres alkalmazás tilalma

Kérdés: Sok munkavállalót foglalkoztató cég vagyunk, és a tevékenységünk jellegéből adódóan nagyon nagy nálunk a fluktuáció. A nyár folyamán egy alkalommal sajnos csak szóban közöltük egyik munkavállalónkkal, hogy azonnali hatállyal megválunk tőle. Ez a munkavállaló most pert indított jogellenes munkaviszony-megszüntetésre hivatkozva. Tudjuk-e esetleg orvosolni a korábbi mulasztást, ha mostani dátummal kiküldjük neki az indokolt, írásbeli azonnali hatályú felmondást?
Részlet a válaszából: […] ...már nem tudja. Egyrészt azért, mert a korábbi szóbeli azonnali hatályú felmondás a munkaviszonyt már megszüntette – még akkor is, ha az írásbeliség elmaradása miatt maga a jognyilatkozat jogellenes volt. Ebből következően egy már megszüntetett munkaviszonyt még egyszer...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 24.

Munkaszerződés írásba foglalása

Kérdés: 2011. május 2-től 2013. augusztus 12-ig volt egy munkavállalónk, budapesti adminisztrációval az ország több pontján levő telephellyel. Szokás szerint a munkába lépéskor az iratanyagot postán küldtük azzal, hogy aláírás után küldjék vissza. Ezzel egy időben az adóhatósághoz címzett bejelentés megtörtént. Jelen esetben a kiküldött munkaszerződés aláírás után nem került vissza a munkaügyre, többszöri felszólítás után sem. Ez idő alatt a munkavállaló nem reklamálta az írásbeliséget. A munkabér és egyéb járandóság is kifizetésre került mindig. 2013. augusztus 12-vel a munkavállaló kérte a munkaviszonyának megszüntetését, ami szabályosan meg is történt. Most, a kilépés után reklamált, miszerint nincs aláírt munkaszerződése, és feljelentést tett ellenünk. Mi várható most?
Részlet a válaszából: […] A régi Mt. és az Mt. szabályai szerint is a munkaszerződés írásba foglalása a munkáltató feladata, annak elmaradása miatt csak a munkavállaló hivatkozhat a munkaszerződés érvénytelenségére, és csak a munkába lépést követő harminc napon belül [régi Mt. 76. § (2) bek.,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 7.

Határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakulása

Kérdés: Októberben négyhavi határozott időtartamra felvettünk egy munkavállalót. 2013. február 28-án telt le a határozott idejű munkaszerződése. Erről azonban sajnos megfeledkeztünk, és a munka­vállaló a tudtunkkal még március 1-jén is dolgozott. A következő héten továbbra is fel akarta venni a munkát. Amikor jeleztük neki, hogy letelt a határozott idő, akkor azt mondta, hogy törvény alapján a munkaviszonya határozatlan idejűvé alakult, ezért kötelesek vagyunk foglalkoztatni. Mi ilyen szabályt nem találtunk az új Mt.-ben. Valóban átalakult határozatlan idejűvé a munkaviszony, és jelenleg is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...szabályok szerint, tehát határozatlan idejű munkaviszony keretében foglalkoztatja. A munkáltató nem jogosult a ráutaló magatartással, az írásbeliség elmulasztásával létrejött munkaszerződés érvénytelenségére hivatkozni, hiszen az érvénytelenség éppen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 9.

Munkaszerződés-kötés és a munkáltató személyében bekövetkezett változás

Kérdés:

Egyik kolléganőmmel a korábbi munkáltatónktól munkáltatói jogutódlás útján kerültünk át a jelenlegi munkáltatónkhoz, magasabb munkakörbe, lényegesen több munkával. A közvetlen vezetőnk szóban ígéretet tett arra, hogy a munka­bérünket felemelik. Új munkaszerződés megkötésére és a fizetésünk felemelésére azonban a mai napig nem került sor. Ráadásul a munkáltatónk még arra is kötelezett minket, hogy a munkaköri leírásunkat mi készítsük el saját magunknak, mely aláírásra, illetve jóváhagyásra is került a vezető részéről, és átadták azt nekünk új munkaszerződés nélkül. Az ismereteim szerint a munkáltatói jogutódlás esetén, ha a munkakör megváltozik, és vele együtt a fizetés is, akkor új munkaszerződést kell kötni a munkavállalónak és a munkáltatónak, a korábbi szerződés már nem vihető tovább. Ilyen esetben mit tanácsolnak, hogy mit tegyünk?

Részlet a válaszából: […] ...szerint a munkaszerződést írásba kell foglalni (új Mt. 44. §), így a munkaszerződés módosítása esetén is kötelező az írásbeliség. Ha valóban a munkakör és nem csak az abba tartozó egyes feladatok módosultak, akkor kérhetik a munkáltatót, hogy írásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 19.

Felmondás e-mailben

Kérdés: Az új Mt. szövege említést tesz az elektronikus dokumentumokról, jognyilatkozatokról. Ez azt jelenti, hogy a jövőben akár e-mailben is felmondható a munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] ...hogy az új Mt. 22. §-ának (3) bekezdése elismeri az elektronikusdokumentumot is az írásbeliség egy fajtájaként, feltéve hogy abból hiteltérdemlően – megváltoztathatatlanul – kitűnik a jognyilatkozatban foglaltinformáció, a nyilatkozattevő személye és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 11.
1
2