Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott illetménypótlék tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Óvoda-bölcsőde vezető - az illetménypótlékra való jogosultság

Kérdés: Többcélú intézményben (óvoda-bölcsőde) látok el intézményvezetői feladatokat. A bölcsőde a szociális ágazathoz tartozik, az óvoda pedig a köznevelés rendszeréhez. Jelenleg a bérem a tárgyhavi alapilletményemből (pedagógus-bértábla), a 10%-os szakmai ágazati pótlékból és az óvodás gyermekek létszáma után járó óvodavezetői pótlékból áll. A bölcsőde vezetéséért milyen pótlékra vagyok jogosult?
Részlet a válaszból: […]köznevelési ágazati pótléknak minősül.A 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (5a) bekezdése értelmében "a nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapjánb) nyolcszázegy és ezer fő között a pótlékalap százhatvan százaléka,c) hatszázegy és nyolcszáz fő között a pótlékalap százötven százaléka,d) négyszázegy és hatszáz fő között a pótlékalap százharminc százaléka,e) kétszázötvenegy és négyszáz fő között a pótlék­alap száztíz százaléka,f) százötvenegy és kétszázötven fő között a pótlék­alap nyolcvan százaléka,g) legfeljebb százötven fő esetén a pótlékalap legalább hatvan százalékamértékű pótlék illeti meg".Olyan többcélú intézmények esetében, amelyek nem csak köznevelési alapfeladatot látnak el (pl. óvoda-bölcsőde), az intézményvezető köznevelési ágazati magasabb vezetői pótlékának megállapításához kizárólag az Nkt. 4. §-ának 14a. pontjában meghatározott[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3993

2. találat: Dajkát megillető illetménypótlékok

Kérdés: Községünk óvodájában óvodai dajkaként foglalkoztatott közalkalmazott dolgozónk részére a szeptemberben módosult szabályok alapján kötelező-e nehéz körülmények között végzett munkáért járó, illetve gyógypedagógiai pótlék adása? Vagy az adott pótlékok nem kötelezőek, csak adhatók?
Részlet a válaszból: […]nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozik, vagy ha a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók aránya az intézményben a nevelési év, tanév első napján eléri a 33%-ot. Ha ez a feltétel fennáll, a pótlék kötelezően adandó a dajka számára. [Megjegyzendő, hogy a 326/2013. Korm. rendelet 2015. szeptember 9-étől módosult, de a módosítás csak a pedagógusok gyógypedagógiai pótlékára vonatkozó 16. § (7) bekezdését érintette, a segítő munkakörben foglalkoztatottakét nem.]A 326/2013. Korm. rendelet 32. §-ának (4) bekezdése szerint ugyanakkor a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazott is a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (8) bekezdésében a pedagógusokra meghatározott feltételek szerint jogosult, amely szabály viszont módosult szeptemberben. A módosulás két időszakot határozott meg, amelyekre eltérő szabályozás vonatkozik. 2015. szeptember 9. és december 31. között a nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlékra azok jogosultak, akik olyan óvodában dolgoznak, amely a 105/2015. Korm. rendeletben felsorolt kedvezményezett településen - ide nem értve a jelentős munkanélküliséggel sújtott településeket - található; 2016. január[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2441

3. találat: Illetménypótlék beszámítása a távolléti díj összegébe

Kérdés: A Kjt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján illetménypótlékra jogosult vagyok. Ezzel kapcsolatosan kérdezni szeretném, hogy betegség miatti távollétem idejére - ami több mint 15 nap - a munkáltatónak a betegszabadságra járó távolléti díj 70%-ának megfelelő összegben kell-e megfizetni az illetménypótlékot, vagy ettől kevesebb összegben, ugyanis jelenleg a táppénz idejére nem fizeti meg a havi 20 000 Ft illetménypótlék összegét, még időarányosan számolva sem.
Részlet a válaszból: […]jelent. A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató határozza meg. A pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a, ez az összeg 2014-ben 20 000 Ft (Kjt. 72. §).A betegszabadság tartamára a távolléti díj hetven százaléka jár [Mt. 146. § (5) bek.]. Közalkalmazotti jogviszonyban a távolléti díj megállapításakor a Kjt. 72. §-a szerinti illetménypótlékot is kötelező figyelembe venni [Kjt. 80. § (2) bek.]. Mivel a szóban forgó pótlék a közalkalmazottat munkavégzés esetén folyamatosan megilleti, azt az Mt. 149. §-ának megfelelően, az alapbérre vonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni. Ez azt jelenti, hogy az illetménypótlék egy órára eső összegének meghatározásakor a teljes pótlékösszegnek a hónapban irányadó általános[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2113

4. találat: Illetménypótlékra való jogosultság keresőképtelenség alatt

Kérdés: Óvoda vezetője vagyok, vezetői pótlékot kapok. Július 16-tól betegszabadságon, majd táppénzen voltam. Hogyan érinti a vezetői pótlékom mértékét ez az időszak?
Részlet a válaszból: […]vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott - a kinevezés szerinti munkaköre mellett - látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni". A Kjt. 21. §-ának (3) bekezdése értelmében továbbá a kinevezési okmánynak "tartalmaznia kell a közalkalmazott (...) besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét". Általánosságban leszögezhető: mindaddig, amíg vezetői megbízását vissza nem vonták, vagy arról Ön le nem mondott, jogosult a vezetői pótlékra.Keresőképtelen betegség esetén annak első 15 munkanapjára, a betegszabadság idejére a távolléti díj 70%-ának megfelelő juttatásra jogosult. A távolléti díjat közalkalmazottak tekintetében az Mt. mellett a Kjt. különös szabályai szerint kell számítani. A Kjt. 80. § (2) bekezdése többek között kimondja: a távolléti díj megállapításakor a Kjt. 70-75. §-a szerinti illetménypótlékot is figyelembe kell venni. Ezen pótlékok közé tartozik a Kjt. 70. §-a szerinti magasabb vezetői, illetőleg vezetői pótlék is. Figyelemmel arra,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2055

5. találat: Közalkalmazott rendkívülimunkaidő-díjazásának alapja

Kérdés: Irodai közalkalmazottak túlóra-elszámolásánál mi számít a számítási alapnak, a közalkalmazotti illetménytábla, vagy az illetménytábla szerinti illetmény és az illetménykiegészítés együtt adja a havibért?
Részlet a válaszból: […]értelmében a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg [Mt. 139. § (1) bek.]. A bérpótlék számítási alapja - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállaló egy órára járó alapbére [Mt. 139. § (2) bek.]. A Kjt. értelmében - általános szabályként - ahol jogszabály alapbért említ, azon illetményt; ahol pedig bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot kell érteni [Kjt. 85/A. § l)-n) alpontok]. Mindezek alapján, mivel az Mt. szerint a rendkívüli munkaidőre járó bérpótlék számítási alapja - a felek eltérő megállapodása hiányában - az egy órára járó alapbér, a Kjt. hatálya alatt annak alapját az illetmény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2032

6. találat: Veszélyességi pótlék - létezik e díjazási jogcím?

Kérdés: Idősek otthonában dolgozom, ahol demens állapotú lakók is vannak. Érdeklődöm, hogy jogosultak vagyunk-e veszélyességi pótlékra? Néha előfordul, hogy megtámadnak, vagy lakókat kell szétválasztani, mert összeverekedtek, és nincs férfi, csak női dolgozónk.
Részlet a válaszból: […]indokolja, azonban a 257/2000. Korm. rendeletnek a Kjt. 75. §-a végrehajtását szolgáló 15. §-ában felsorolt ágazati pótlékok között ilyen pótlék nem szerepel. A végrehajtási rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése ugyanakkor munkahelyi pótlékról rendelkezik. Az időseket, pszichiátriai betegeket, a szenvedélybetegeket, a fogyatékos személyeket, illetve a hajléktalan személyeket ellátó bentlakásos intézményekben az orvos, ápoló, osztályvezető ápoló, intézményvezető ápoló, valamint gondozó munkakörökben, a bentlakásos szociális intézményekben pedig a diétás nővér, a mozgásterapeuta, a foglalkoztatásszervező, a szociális, mentálhigiénés munkatárs, a szociális és mentálhigiénés csoportvezető, a pedagógus, a fejlesztőpedagógus, a vezető pedagógus, a munkavezető és lakóotthon esetében a szociális segítő munkakörökben foglalkoztatott személyek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. szeptember 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1115
Kapcsolódó tárgyszavak: ,