Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott hivatásos szolgálati viszony tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Jubileumi jutalomra való jogosultság - a hivatásos szolgálati idő kérdése

Kérdés: Közszolgálati jogviszonyban kinevezett köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonya a Hszt. 80. §-a (2) bekezdésének d) pontja és 86. § (2) bekezdésének e) pontja alapján felmentéssel 2018. november 7-én szűnt meg. Köztisztviselőnk kérelmezte, hogy a köztisztviselői jogviszonya létesítésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója által a jubileumi jutalomra való jogosultság megállapításához ténylegesen figyelembe vett hivatásos szolgálati jogviszony 1990. november 1. kezdő időpontja helyett a Hszt. 280. §-a alapján elismert szolgálati idő kezdő időpontját, 1988. október 20-át vegyük figyelembe. Ebben az esetben ugyanis a 30 éves jubileumi jutalomra a munkáltatói jogkör gyakorlója által kinevezésében megállapított 2020. november 24. napja helyett 2018. szeptember 1. napján szerezne jogosultságot. A Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján köztisztviselőnk 30 éves jubileumi jutalomra jogosító ideje kezdő időpontjának megállapításánál a hivatásos szolgálati jogviszony kezdetének mely időpontot vegyük figyelembe, az 1990. november 1-jét vagy az 1988. október 20-át? Továbbá köztisztviselőnk jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapításakor alkalmaznunk kell-e a Hszt. 283. §-át, miszerint "Akinek a szolgálati viszonyát megszüntették, annak a 280. § (1) bekezdése szerint számított hivatásos szolgálati idejét - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony, bírói vagy ügyészségi szolgálati viszony vagy közigazgatási szervnél munkaviszony létesítése esetén a létesítendővel azonos jellegű jogviszonyban eltöltött időnek kell elismerni." Fentiek alapján mikor jogosult a köztisztviselő a 30 éves jubileumi jutalomra?
Részlet a válaszból: […]azért sem lehetséges a hivatásos szolgálati idő figyelembevétele a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama helyett, mivel ezzel a Kttv. szerinti jubileumi jutalomra jogosító időbe beszámításra kerülnének a hivatásos szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok (pl. sor-, tartalékos katonai szolgálat időtartama vagy a régi Hszt. alapján hivatásos szolgálati időnek minősülő egyéb időtartamok) is, amelyek a közszolgálati tisztviselők jubileumi jutalmába a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése alapján nem lennének beszámíthatók.Másfelől azért sem lehetséges az ún. hivatásos szolgálati idő figyelembevétele a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama helyett, mivel ezzel a Kttv. szerinti jubileumi jutalomra jogosító időbe kétszeresen is beszámításra kerülnének a hivatásos szolgálati jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba áthelyezettek tekintetében olyan időtartamok, amelyeket már a Kttv. 150. §-ának (3) bekezdése is elismer a jubileumi jutalomra jogosító időként (pl. a Magyar Honvédséggel fennálló tiszti és altiszti szolgálati viszony időtartama). Egyik említett esetben sem valósulna meg a hivatásos szolgálati jogviszonynak a Hszt. 283. §-a szerinti rendelkezésben említett közszolgálati jogviszonnyal azonos jellegű jogviszonyban eltöltött időként történő elismerése arra figyelemmel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3268

2. találat: Hivatásos szolgálati viszony idejének beszámítása

Kérdés: Köztisztviselőnk hivatásos szolgálati jogviszonyban töltött idővel is rendelkezik. A Hszt. hatálya alá tartozó korábbi munkáltatója által kiállított szolgálati idő igazolása 1977. december 5-től 2007. augusztus 5-ig terjedő időszakot szolgálati nyugdíjra jogosultság szempontjából tényleges szolgálati időként igazolja. Az igazolás kitér arra, hogy a fenti szolgálati időből 1982. október 27-től 2007. augusztus 5-ig hivatásos állományban teljesített szolgálatot. A hivatásos szolgálati jogviszonyt teljesített dolgozóknál miként kell értelmezni a hivatásos szolgálati jogviszonyt, a teljes szolgálati időt vagy csak a ténylegesen hivatásos állományban teljesített szolgálatot kell rajta érteni? Válaszukat kérem mind a köztisztviselő besorolására, mind a jubileumi jutalomra jogosító idő kiszámítására vonatkozóan megadni szíveskedjenek.
Részlet a válaszból: […]július 1-jét megelőzően munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból (pl. felsőfokú tanulmányok ideje) 6 hónapot be kell számítani, tekintet nélkül arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e, vagy ilyen jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség. A közszolgálati tisztviselő besorolásánál, továbbá az önkéntes tartalékos tényleges katonai szolgálatteljesítés idejét kétszeres időtartammal kell figyelembe venni. A 150. § (3) bekezdése értelmében pedig a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál beszámítandó - többek között - a hivatásos szolgálati jogviszony időtartama.A Kttv. a szolgálati viszony fogalmát nem határozza meg, arra nézve a Hszt. 3. §-át kell alkalmazni. A szolgálati viszony az állam és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony, amelyben mindkét felet a sajátos szolgálati körülményeknek megfelelő, e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelezettségek terhelik és jogosultságok illetik meg. A Hszt. 36. §-ának (1) bekezdése szerint a szolgálati viszony alanya az állam képviseletében a fegyveres szerv, illetve a szolgálatában álló hivatásos állomány tagja. Vagyis a szolgálati viszony időtartama és a hivatásos állományban töltött idő egyazon fogalom.Mivel a köztisztviselői jogosultságok szempontjából a Kttv. szabályait kell alkalmazni, indifferens, hogy a Hszt. vagy a Hjt. a saját rendelkezései alkalmazásakor[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. szeptember 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2074