Felmondás közlése az átvétel megtagadása mellett

Kérdés: A munkavállalónk számára előkészítünk egy közös megegyezést és egy átszervezésre hivatkozó munkáltatói felmondást. Ezeket személyesen be is mutatjuk neki azzal, hogy azok tartalmát megismerheti, elolvashatja, egyúttal választhat a munkaviszonya közös megegyezéssel történő megszüntetése és a munkáltatói felmondás között. Ha ő egyiket sem fogadja el, és a felmondás átvételét kifejezetten megtagadja, mondhatja-e utóbb azt, hogy a munkaviszonya sem került megszüntetésre, mivel nem került sor a felmondás közlésére?
Részlet a válaszából: […] ...átvételét kifejezetten megtagadja, így ténylegesen nem kerül a birtokába az erről szóló jognyilatkozat, mindez nem érinti a közlés hatályosulását.A Kúria a BH 2020.6.182 számú határozatban hasonló tényállás kapcsán úgy foglalt állást, hogy a felmondás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Azonnali hatályú felmondás - a visszamenőleges hatály kizárása

Kérdés: Munkavállalónk néhány hete igazolatlanul van távol. Kiderítettük, hogy nem áll szándékában felvenni a munkát, ezért azonnali hatályú felmondással megszüntettük a munkaviszonyát. Szólhat-e a megszüntetés az igazolatlan mulasztás kezdeti időpontjára, azaz tekinthetjük-e úgy, hogy a munkaviszonyt az azonnali hatályú felmondásunk az első igazolatlan napon már megszüntette?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmazza, ez önmagában nem teszi jogellenessé a megszüntető jognyilatkozatot. A munkaviszony ilyenkor is az azonnali hatályú felmondás hatályosulása szerinti időpontban: a közlésének időpontjában szűnik meg (BH2002.244.).(Kéziratzárás: 2021. 06....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Munkaszerződés módosítása e-mailben

Kérdés: Munkavállalóink munkaszerződését "hagyományos" módon, papíralapon kötöttük. Mivel sok munkavállalónk otthonról dolgozik, egyre nagyobb igény merül fel a jelenlegi helyzetben, hogy elektronikus úton módosítsuk a munkaszerződéseket. Lehetőség van-e arra, hogy elektronikus levélben tegyük meg az ajánlatot a módosításra, amelyet a munkavállaló szintén ilyen módon fogad el az általa írott válasz-e-mailben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. értelmében, ha a megállapodást írásba kellett foglalni, azt módosítani is csak írásban lehet [Mt. 22. § (3) bek.]. Mivel a munkaszerződést kötelező írásba foglalni (Mt. 44. §), annak módosítása is csak írásban történhet. Írásbelinek kell tekinteni a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Üzemi tanács elnöke - az el nem fogadott lemondás

Kérdés: Munkaviszonyom 2020. január 10-én megszűnik a cégemnél, ahol az üzemi tanács elnöki beosztását is elláttam. 2019. szeptember 27-én bejelentettem, hogy december 31-ével lemondok az elnökségről, és új elnököt választott az üzemi tanács. A cég jogi osztálya nem fogadta el a választás eredményét, mivel szerintük így nem mondhattam volna le, csak december 30-án. Az ügyrendünkben nincs semmilyen kikötés ezzel kapcsolatban. Jogos-e a jogi osztály kifogása, illetve beleszólhat-e a választásba?
Részlet a válaszából: […] ...benyújtását követően megválasszák az új elnököt, aki értelemszerűen ezt a pozíciót hatályosan csak az előző elnök lemondásának hatályosulását - a kérdés szerinti esetben december 31-ét - követően töltheti be. A jogi osztálynak tehát meglátásunk szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Azonnali hatályú felmondás a munkavállaló által

Kérdés: A munkáltatómmal közöltem, hogy azonnali hatállyal felmondok, és ezt levélben is megtettem. Van még hat nap tavalyi szabadságom, de nem veszi figyelembe, mert a jelenléti ívbe mindennap azt írja, hogy igazolatlan távollét. Nem tudom, ezzel mi a szándéka. A papírjaimat sem akarja kiadni öt nap után, mert közölte velem, hogy ő szabadságon lesz a jövő héten. A szabadságkifizetés igényét is jeleztem neki levélben, és beleírtam, hogy postai úton küldje el a papírjaimat. A felmondólevelemet megkapta, de nem válaszolt még rá. Ráadásul tudomásomra jutott, hogy ő is írt nekem egy felmondólevelet, de még nem kaptam meg. Nem tudom, mit tegyek.
Részlet a válaszából: […] ...hatállyal megszűnt. Ezért a távollét - nagy valószínűséggel - nem tekinthető igazolatlannak. Megjegyzendő, a megszüntető jognyilatkozat hatályosulása nem függ attól, hogy a másik fél (jelen esetben a munkáltató) a megszüntetést tartalmazó okiratot "elfogadja-e" vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 25.

Munkavállalói felmondás és a ki nem fizetett bér

Kérdés: Felmondtam a cégnél, el is fogadták a felmondásomat, de nem hajlandók kifizetni az október hónapban ledolgozott egyheti munkabéremet, és a szeptemberi havi jutalékomat, aminek kifizetése október 10-én lett volna esedékes (kb. 200 000 forint). Mi a teendőm?
Részlet a válaszából: […] ...megjegyezzük, a felmondás egyoldalú jognyilatkozat, így annak hatályosulása nem függ a másik fél - jelen esetben a munkáltató - elfogadásától. Önnek a felmondásától függetlenül jár a munkaviszony fennállása alatt ledolgozott időre járó munkabére. Ha pedig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. november 26.

Azonnali hatályú megszüntetés keresőképtelenség idején

Kérdés: Január 13-án két és fél éves munkaviszony után betegállományba kerültem. Január 18-án ajánlott levelet kaptam, miszerint munkaviszonyomat azonnali hatállyal, január 15-től megszüntették. Úgy tudtam, hogy a táppénz halasztó hatályú, tehát a lejáratát követő napon szűnik meg a munkaviszonyom. Február 7-én megjött ajánlott levélben a társadalombiztosítási kiskönyvem, ami szerint a biztosítási jogviszonyom január 15-től megszűnt. Betegszabadság vagy táppénz alatt megszüntetheti-e a munkaadó a munkaviszonyomat?
Részlet a válaszából: […] ...időtartama (akár jogosult a munkavállaló betegszabadságra vagy táppénzre, akár nem) nem akadályozza az azonnali hatályú felmondás hatályosulását. Ez azt jelenti, hogy hiába volt keresőképtelen állapotban az azonnali hatályú megszüntetést tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Felmondás átvételének megtagadása

Kérdés: Mit tehetek akkor, ha a felmondásomat a felettesem nem fogadja el? A felmondást otthon elkészítettem, aláírtam, de amikor a felettesem irodájába bevittem, és át akartam neki adni, ő elutasított, mondván, hogy szó sem lehet róla, szükségük van a munkámra. A felmondást így nem tudtam átadni, és visszamentem a munkaállomásomra. Ettől függetlenül nem kívánok a cégnél tovább dolgozni. Mit tegyek: próbálkozhatok újra ezek után? Van-e egyáltalán joga a munkáltatónak megtagadni a felmondás átvételét?
Részlet a válaszából: […] ...Ebből következően a munkáltató elviekben nem tudja megakadályozni a felmondás közlését azáltal, hogy azt nem veszi át, a felmondás hatályosulása ugyanis nem függ a címzett általi elfogadásától.Mindezek alapján Ön akár arra az álláspontra is helyezkedhet, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 26.

Munkaviszony-megszüntetés keresőképtelenség ideje alatt

Kérdés: Lányom megváltozott munkaképességű, a jelenlegi munkahelyén 2017 júliusában kezdett dolgozni, augusztus végétől azonban kórházi ellátásban részesül, most is keresőképtelen. 2017. november 8-án levélben kapta meg a felmondását és az azzal kapcsolatos papírokat. Ekkor még a próbaidejét töltötte. Jelenleg a lakóhelyétől távol, Budapesten van egy rehabilitációs központban. Mit lehet ilyen esetben tenni?
Részlet a válaszából: […] ...a per kimenetelét nem tudjuk megnyugtatóan megítélni.A munkavállaló keresőképtelensége a próbaidő alatti azonnali hatályú felmondás hatályosulását nem befolyásolja. A munkáltatói felmondás jogszerűen közölhető a betegség miatti keresőképtelenség tartama alatt is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 5.

Azonnali hatályú felmondás közlése és hatályosulása

Kérdés: Határozatlan idejű munkaviszonyban az azonnali hatályú munkavállalói felmondás közöltnek minősül-e, ha a munkavállaló a munkáltatónak szóban előadja a felmondási szándékát, annak okait, az írott felmondását viszont nem közvetlenül a munkáltatónak (munkáltatói jogkör gyakorlójának) adja át, hanem a munkáltató jelenlétében, annak az irodájában egy íróasztalon elhelyezi? A munkáltató nem fejezi ki sem egyetértését, sem ellenvéleményét a felmondással kapcsolatban, azonban a munkáltató egyik vezetője (aki képviselő ugyan, de függelmi kapcsolatban nem áll a munkavállalóval, és munkáltatói jogkör gyakorlására egyébként sem jogosult) közli, hogy a felmondást nem fogadják el. A munkáltató jelen esetben sem nyilvánít véleményt. Tekinthető-e ez az eset akképp, hogy a felek szóban a munkaviszony folytatásában állapodtak meg? Új munkaszerződés megírására nem került sor. Mi a megítélése annak, ha a munkavállaló a továbbiakban bejárna ugyan a munkahelyére, azonban a munkáltató nem engedi be arra hivatkozással, hogy a munkaviszonya megszűnt? A munkavállaló jogosult-e munkabérre? A munkáltatónak be kell engednie a munkahelyre? Valóban megszűnt a munkaviszony? A munkáltató ugyanakkor elmulasztotta kijelenteni a munkavállalót, valamint az elszámolási kötelezettségét sem teljesítette.
Részlet a válaszából: […] ...foglaltan. Sem a munkáltatói jogkör gyakorlójának, sem a munkáltató egyéb alkalmazottjának nincs lehetősége arra, hogy a felmondás hatályosulását akként akadályozza meg, hogy azt "nem fogadja el". Az azonnali hatályú felmondás ugyanis egyoldalú címzett jognyilatkozat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 6.
1
2