Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott erkölcsi bizonyítvány tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Büntetlen előélet - az igazolás hiányának következményei

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyba való kinevezés feltételeként a Kjt. 20. §-ának (2) bekezdése egyebek mellett a büntetlen előéletet szabja meg. Közalkalmazottunk erkölcsi bizonyítványa a pályázat benyújtásakor egy hete már lejárt, és noha ígéretet tett egy újabb beszerzésére, erre mégsem került sor. A közalkalmazottunk már lassan két hónapja dolgozik, de még mindig nem adta le az erkölcsi bizonyítványát. Jogszerű lehet-e a közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetése arra hivatkozással, hogy a közalkalmazott vállalása ellenére utólag sem csatolta az erkölcsi bizonyítványát, és ezzel nem igazolta, hogy büntetlen előéletű?
Részlet a válaszból: […]azonnali hatályú megszüntetésnek van egy további kockázata is: a vázolt esetben ugyanis megítélésünk szerint annak van jelentősége, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány, a büntetlen előélet igazolása hiányában történt közalkalmazotti kinevezés eleve érvénytelennek tekinthető, és ezt az érvénytelen jogviszonyt a munkáltatónak kötelessége az Mt. - Kjt. tekintetében is alkalmazandó - 27. §-ának (1) és (3) bekezdései alapján haladéktalanul, azonnali hatállyal megszüntetni. A Kjt. 20/A. §-ának (1) bekezdése alapján ugyanis csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt. A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személynek azonban hatósági bizonyítvánnyal kell igazolnia, hogy büntetlen előéletű [Kjt. 20. § (4) bek.].Amint arra egy hasonló ügyben (12/2017. számú munkaügyi elvi döntés) a bíróság rámutatott, a büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítvány hiánya mellett történt kinevezés munkáltatói oldalról felmerült érvénytelenségi oknak tekintendő [Mt. 29. § (1)-(2) bek.]. Ha ugyanis a közalkalmazott nem tesz eleget a hatósági erkölcsi bizonyítvány megszerzésére vonatkozó kötelezettségének, valójában olyan személlyel kerül sor a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, aki a pályázati feltételeknek nem felel meg. Ebből következően a kinevezés érvénytelen (semmis). Ilyenkor a munkáltatónak intézkednie kell az érvénytelenség jogkövetkezményeiről, és az érvénytelen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. október 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3706

2. találat: Erkölcsi bizonyítvány kérése a munkavállalótól a GDPR alapján

Kérdés: A GDPR 10. cikke szerint a bűnügyi személyes adatok csak törvényi felhatalmazás alapján kezelhetők. Köztisztviselők, állami, kormányzati tisztviselők esetén tudtommal a vonatkozó szabályok tartalmaznak erre vonatkozóan előírást, de az Mt.-ben ilyet nem találtam. Eddig a pénzkezeléssel, informatikai rendszereink kezelésével foglalkozó munkatársainktól kértünk erkölcsi bizonyítványt az állás betöltésekor. Folytatódhat-e ez a gyakorlat a cégünknél?
Részlet a válaszból: […]vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa ettől eltérően rendelkezik. Az Infotv. 5. §-ának (2) bekezdése kimondja, hogy a különleges személyes adatok (beleértve a bűnügyi adatokat is) akkor kezelhetők, ha- az az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges, és azzal arányos, vagy- az előzőek hiányában akkor, ha a személyes adatot az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta, és az az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges, és azzal arányos; vagy- ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához feltétlenül szükséges, és azzal arányos, vagy- ha azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli.Az Infotv. előzőekben ismertetett szabályai a GDPR 10. cikkében említett tagállami jog körébe tartoznak. Elvileg tehát nem kizárt, hogy a munkáltató kezelje a leendő és tényleges munkavállalói büntetlen előéletére vonatkozó adatokat, ha ezt személyek (beleértve a munkáltatót vagy ügyfeleit) életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárítása vagy megelőzése indokolja. Ez az adatkezelés az Infotv. alapján lehetséges, azaz ehhez nem kell más törvény (pl. az Mt. további felhatalmazó szabálya). Azt azonban, hogy ez az indokoltság ténylegesen fennáll-e - tehát adott esetben egy pénzkezeléssel vagy informatikával összefüggő, vagy bármely más munkaköri feladatot ellátó munkavállaló esetében létezik-e olyan közvetlen veszély, mely az említetteket fenyegeti -, előzetesen vizsgálni kell. Ugyanígy azt is, hogy a szükségesség és arányosság követelménye az adott esetben teljesül-e. Le kell folytatni tehát egy elsődleges vizsgálatot annak tekintetében, hogy a jogalap megáll-e.Ha igen, akkor az Infotv. 25/G. §-ának (1)-(2) bekezdése értelmében az adatkezelő a tervezett adatkezelés megkezdését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 3384

3. találat: Mentesülés - büntetlen előélet igazolása

Kérdés: Tizenöt évvel ezelőtt közúti baleset okozása miatt egy év felfüggesztett szabadságvesztés büntetést kaptam. Most pályáztam egy állásra, ahol feltétel volt a büntetlen előélet, és erkölcsi bizonyítványt is kértek. Ha kikérem az erkölcsi bizonyítványt, látszani fog rajta ez a régi ügy? Ha nem, akkor köteles vagyok erről beszámolni az állásinterjún?
Részlet a válaszból: […][régi Btk. 187. § (1) bek.]. Az elkövetőnek nem kell azonban élete végéig cipelnie az elkövetett bűncselekmény következményeit. Mind a régi, mind a hatályos Btk. rendelkezik ugyanis a mentesítés intézményéről. A mentesítés folytán az elítélt mentesül azon hátrányos következmények alól, amelyeket az elítéléshez jogszabály fűz [régi Btk. 100. § (1) bek.].A törvény értelmében a mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő, és nem tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült [régi Btk. 100. § (2) bek.]. Újabb bűncselekmény elkövetése esetén a mentesítés nem terjed ki azokra a hátrányos következményekre, amelyeket e törvény a korábbi elítéléshez fűz [régi Btk. 100. § (3) bek.]. A büntetett előélethez kötődő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés lehet bírósági, kegyelmi, de beállhat a törvény erejénél fogva is (régi Btk. 101. §). A törvény erejénél fogva áll be[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2679

4. találat: Fiatalkorúakkal foglalkozó közalkalmazottak erkölcsi bizonyítványa

Kérdés: A Kjt. 2014. július 1-jétől hatályos változása óta a betölteni kívánt munkakörtől függően a Kjt. eltérő bűnügyi előéletre vonatkozó feltételeknek való megfelelést ír elő. Intézményünk bölcsőde. A hatósági erkölcsi bizonyítvány megkérésekor minden munkavállalóra egységen a Kjt. 20. §-ára kell hivatkoznunk, függetlenül a munkavállaló munkakörétől? Vagy munkakörökre lebontva kell hivatkoznunk az egyes bekezdésekre? Intézményünk egyes munkakörei (pl. kisgyermeknevelő, bölcsődevezető és helyettes munkakör) esetén a Kjt. 20. §-a (1), (2d) és (2e) bekezdésére hivatkozás szükséges? Kisegítő, technikai személyzet, tehát dajka, intézményi takarító és kisegítő, gépkocsivezető, raktáros, villanyszerelő, festő, kőműves munkakör esetén elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére hivatkozni? Gazdasági személyzet, azaz gazdasági vezető és helyettes, pénztáros, könyvelő, humánpolitikai előadó, műszaki és üzemeltetési előadó, élelmezésvezető esetében elegendő a Kjt. 20. §-ának (1) és (5) bekezdésére utalnunk?
Részlet a válaszból: […]hatósági erkölcsi bizonyítvány érvényességi ideje a kiállításától számított 90 nap.A Kjt.-be bekerült új szabály ehhez az általános követelményhez képest ír elő - a gyermekek, fiatalok védelmében - többletfeltételeket. A Kjt. 20. §-ának (2c) bekezdése szerint, "ha a munkáltató feladatkörébe 18. életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik, a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a (2a) és (2e) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés". A szabály nem részletezi, hogy milyen munkaköröket betöltő közalkalmazottakról van szó, amiből az következik, hogy az említett tevékenységet folytató munkáltató valamennyi közalkalmazottjára vonatkoznak a szigorú többletfeltételek (hiszen potenciálisan valamennyien kapcsolatba kerülhetnek a 18 év alatti fiatalokkal).A többletfeltételek lényege, hogy a törvényben felsorolt bűncselekmények esetén nem csupán e bűncselekmények elkövetése és e tény jogerős bírósági ítélettel való megállapítása képezi a közalkalmazotti jogviszony létesítésének akadályát, hanem már magának a büntetőeljárásnak (a nyomozásnak, majd a bírósági eljárásnak) a megindítása és folyamata is, az az időszak tehát, amíg a gyanúsított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 2139

5. találat: Erkölcsi bizonyítvány - fontos lehet július 1-jétől

Kérdés: Alapítványi fenntartású általános iskola vagyunk, így tanárainkat és tanítóinkat munkaviszony keretében foglalkoztatjuk. Azt hallottuk, hogy 2014. július 1-jétől szigorodnak a neveléssel foglalkozó munkavállalók foglalkoztatásának szabályai, és büntetett előéletű munkavállalót nem foglalkoztathatunk. Szeretnénk tudni, hogyan tudjuk ellenőrizni a büntetett előéletet, és mit kell tennünk, ha valaki nem felel meg a feltételeknek?
Részlet a válaszból: […]bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt áll [Mt. 44/A. § (1) bek.]. Nem foglalkoztatható, akivel szemben az Mt.-ben meghatározott- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki, öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított öt évig, ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig;- szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénzbüntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;- szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított három évig [Mt. 44/A. § (2) bek.].Azt a tényt, hogy a munkaviszonyt létesíteni kívánó személy megfelel-e a fenti feltételeknek, az érintett a munkaviszony létrejötte előtt, vagy a munkaviszony fennállása alatt a munkáltató írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidőn belül a munkavállalón kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően haladéktalanul hatósági bizonyítvánnyal igazolja [Mt. 44/A. § (3) bek.]. Ha a munkavállaló igazolja, hogy megfelel az Mt.-ben rögzített feltételeknek, a munkáltató a bűn­ügyi nyilvántartó szerv által kiállított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. május 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1981