Szülő-csecsemő konzulens besorolása

Kérdés:

Egészségügyi intézmény (kórház) vagyunk. Munkavállalónk általános orvosi diplomával rendelkezik, illetve integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szakon végez tavasszal, és ezen végzettséggel fogja ellátni feladatát (szülő-csecsemő konzultáció). A fenti végzettséggel, képesítéssel hova sorolhatom, orvosi vagy szakdolgozói bértáblába? Ha szakdolgozóiba, milyen osztályba?

Részlet a válaszából: […] ...jogviszonyban álló személyt a munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakörbe szükséges besorolni. Az orvosi bértáblába akkor sorolható a munkavállaló, ha a 256/2013. Korm. rendelet 1. mellékletének 1. vagy 3–5. pontja szerinti munkakört tölt be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Személyi illetmény és a garantált bérminimum-emelkedés

Kérdés: Közös hivatalnál dolgozó köztisztviselő 2021. március 1. napjától személyi illetményre jogosult a törvény szerint (Kttv. 235. §) 2022. február 28-ig 240 000 forint összegben. 2022. január 1-jétől a garantált bérminimum összege 260 000 forintra növekedett. Hogyan járunk el helyesen: a személyi illetményét módosítjuk 260 000 forintra, vagy a személyi illetmény bértáblát megszüntetjük, és 2022. január 1-jétől besorolás szerinti alapilletmény + garantált bérminimumra való kiegészítés jogcímeken számfejtjük a bérét?
Részlet a válaszából: […] A személyi illetményről a Kttv. 235. §-a rendelkezik. Eszerint a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőnek a Kttv.-ben meghatározott illetményrendszerre vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg – a polgármester, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Közalkalmazotti jubileumi jutalom – a jogszerző idő megítélése

Kérdés: Szociális bentlakásos ápoló- és gondozótevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Munkatársunk 1982. 05. 31. – 1987. 07. 05. között dolgozott a Békés Megyei Tanács 1. Sz. Sütőipari Vállalatnál (Békéscsaba), mely időközben, 1985. július 1-jétől átalakult Sütőipari Vállalattá. 1987. 09. 14. és 1988. 05. 18. között a Békés Megyei Tanács Gyermekélelmezési Intézményénél (Békéscsaba) dolgozott. Figyelembe kell-e venni ezeket az éveket a jubileumi jutalom számításánál?
Részlet a válaszából: […] A jubileumi jutalom a költségvetési intézményi körben, a közszolgálatban jogviszonyban töltött hosszabb idő honorálására szolgáló speciális jutalmazás. A Kjt. 78. §-a rendelkezik a jubileumi jutalom egyes fokozataira való jogosultságról, a Kjt. 87/A. §-a meghatározza...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Közalkalmazotti jogviszony átalakulása egészségügyi szolgálati jogviszonnyá

Kérdés: Intézményünknek a városi humánsegítő és szociális szolgálat a fő tevékenysége az alapító okiratban foglaltak szerint. A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása: szakágazat száma: 873000; szakágazat megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. "A költségvetési szerv alaptevékenysége: a városi humánsegítő és szociális szolgálat otthoni egészségügyi szakellátást végez, egészségügyi laboratóriumi szolgáltatásokat biztosít. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozást, a fiatalokra figyelemmel ifjúság-egészségügyi gondozást biztosít. Az idősek védelme, segítése érdekében házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, valamint időskorúak és demens betegek tartós bentlakásos ellátását, az idősek nappali ellátását biztosítja. A családok segítése érdekében család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújt, valamint gondoskodik a gyermekek bölcsődében történő ellátásáról, a gyermekek átmeneti ellátásáról. Biztosítja a rászorulók részére az intézményi étkeztetést. Segítséget nyújt fogyatékos személyek részére, illetve városgazdálkodási egyéb feladatokat lát el."
Az egészségügyi szolgáltatásként diagnosztikai kislabort és védőnői szolgálatot, valamint otthoni szakápolást működtetünk, melyekre rendelkezünk működési engedéllyel és NEAK finanszírozási szerződéssel, emiatt egészségügyi szolgáltatók (is) vagyunk. Intézményünk integrált szervezeti formában működő szociális intézmény, nem szerepel a 256/2013. Korm. rendelet 2. sz. mellékletében, így a laborban dolgozó 2 fő közalkalmazott nem jogosult az egészségügyi bértábla szerinti bérezésre. Ezt figyelembe véve nem minősül egészségügyi dolgozónak, viszont egészségügyi tevékenységet végez. A laborban megbízási szerződéssel foglalkoztatunk orvost. A védőnők természetesen megkapják a 256/2013. Korm. rendeletben foglalt védőnői bértábla szerinti bért. Az iskolaorvost szintén megbízással foglalkoztatjuk, nem főállásban. Az otthoni szakápolásban megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk a szakápolókat és a gyógytornászt. A kollégák az Állami Egészségügyi Ellátó Központnál nyilvántartásban vannak. Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vagyunk, fenntartónk a város önkormányzata. Alaptevékenységét figyelembe véve szociális intézmény, melyhez integrálták az egészségügyi feladatokat, amikor 2017 körül megszűnt a városi egészségügyi központ. Az intézményünkben foglalkoztatott védőnőkre és a laborasszisztensekre vonatkozik-e az Eszjtv.?
Részlet a válaszából: […] Az Eszjtv. hatálya az állami és az önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, annak fenntartójára, valamint az állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy jogállására terjed ki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Óvoda-bölcsőde vezető – az illetménypótlékra való jogosultság

Kérdés: Többcélú intézményben (óvoda-bölcsőde) látok el intézményvezetői feladatokat. A bölcsőde a szociális ágazathoz tartozik, az óvoda pedig a köznevelés rendszeréhez. Jelenleg a bérem a tárgyhavi alapilletményemből (pedagógus-bértábla), a 10%-os szakmai ágazati pótlékból és az óvodás gyermekek létszáma után járó óvodavezetői pótlékból áll. A bölcsőde vezetéséért milyen pótlékra vagyok jogosult?
Részlet a válaszából: […] Az Nkt. 20. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján többcélú intézményként működő egységes óvoda-bölcsőde vezetőjeként Ön a köznevelési ágazatba tartozik, mivel a 326/2013. Korm. rendelet 16. §-ának (11) bekezdése szerinti 10%-os ágazati szakmai illetménypótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Védőnői pótlék közalkalmazotti jogviszonyban

Kérdés: 2020. augusztus 1-jétől területi védőnőt alkalmazunk közalkalmazotti jogviszonyban. Az alapbért a 256/2013. Korm. rendelet 7. sz. mellékletének az egészségügyi szakdolgozók, egészségügyben dolgozók, valamint védőnők bértáblája F/13 fizetési szint szerint megállapítottuk. Emellett a 43/1999. Korm. rendelet 21. §-ának (11) bekezdésében rögzített területi pótlékot is megkapja. Az alapbér + területi pótlék javadalmazáson felül jogosult-e a 43/1999. Korm. rendelet 76/A. §-ának (4) bekezdése, a 76/D. §-ának (4) bekezdése és a 76/L. §-ának (1) bekezdése szerinti pótlékra?
Részlet a válaszából: […] A védőnőket a közalkalmazotti jogviszonyuk alapján a munkavégzésük ellenértékeként megillető egyes juttatási jogcímeket a Kjt. felhatalmazása alapján a törvény egészségügyi ágazatra vonatkozó végrehajtási szabálya, a 256/2013. Korm. rendelet határozza meg. Ebben nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

1985-ös ápolói szakképesítés figyelembevétele a besorolásnál

Kérdés: Szociális bentlakásos ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, minek feleltethető meg az alábbi végzettség: a Gyulai Semmelweis Egészségügyi Szakiskolában 1985. június 25-én általános ápolói és általános asszisztensi szakon képesítő vizsgát tett, majd 1986. június 19-én felnőtt szakápolói szakon szakosító vizsgát tett?
Részlet a válaszából: […] A Kjt. 61. §-ának (1) bekezdése szerint a közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 4.

Jubileumi jutalom összegének számítási alapja

Kérdés: A kulturális ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak 2017-től béremelést kaptak, mely kulturális pótlék formájában valósult meg. A 150/1992. Korm. rendelet 5. melléklete tartalmazza a pótlék összegét, mely a közalkalmazottat a bértábla szerinti besorolása alapján illeti meg. Kulturális területen dolgozó közalkalmazott jubileumi jutalma összegének alapjába beszámítható-e a Kjt. 75. §-a szerinti ágazati pótlék?
Részlet a válaszából: […] A közalkalmazotti illetménytábla 2008 óta változatlan, kivéve, hogy 2016-ban kiegészítették két sorral. Ezért egyes ágazatokban sajátos jogi megoldásokkal biztosítottak az ott dolgozók számára magasabb jövedelmet. Az egyik módszer az ágazati pótlék volt. A 150/1992. Korm...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. június 24.

Besorolás szociális intézményben

Kérdés: Szociális bentlakásos, ápoló és gondozó tevékenységet folytató költségvetési intézmény vagyunk, közalkalmazotti bértáblával. Milyen fizetési osztályba kell besorolni, illetve minimálbért vagy garantált bérminimumot kell-e megállapítani az alábbi esetekben: mosónő – fodrász végzettséggel; portás – érettségivel; segédápoló – szakmai végzettség nélkül érettségivel; konyhai kisegítő, takarítónő – bármely középfokú (OKJ 34-től) szakmai végzettséggel?
Részlet a válaszából: […] A 257/2000 Korm. rendelet 2. mellékletének III. pontja szerint a mosón ő a kisegít ő munkakörök közé tartozik. (Ugyan nevesítve nincs, de a kisegít ő munkakörök csak példálózó jelleggel vannak felsorolva a rendeletben, tehát körük a mosón ő i munkakörrel b ő víthet ő )....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 17.

Egészségügyi szakképesítések megfeleltetése és a besorolás

Kérdés: A 27/2016. EMMI rendelet 1. §-ának (7) bekezdése alapján a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza a felsorolt rendeletekben szereplő szakképesítésekre – külön jogszabályok alapján – megszerzett jogosultságok megfeleltetését. Szükséges-e a rendelet alapján mindazon közalkalmazottak átsorolása a D fizetési osztályból az E fizetési osztályba, akik az új megfeleltetés miatt 52-es OKJ-s szakképzettséggel rendelkezve 54-es szakképzettségi jogosultságnak minősülnek? A bértábla összecsúszása következtében az alapilletményen ez nem változtatna egyes ágazatokban, azonban az egészségügyi bértábla alapján ez alapilletmény-növekedést jelentene az egészségügyi szakdolgozók vonatkozásában, és az alapszabadságot 20-ról 21 munkanapra módosítaná.
Részlet a válaszából: […] Az Országos Képzési Jegyzékre (OKJ) vonatkozó rendeletváltozások során az azonos munkakör ellátására jogosító szakképesítések azonosító száma, ezen belül a szakképesítés szintjét jelző első két számjegy is megváltozhatott. Egyébként maga a szakképesítések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 22.
1
2