Munkaügyi Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott átadás-átvétel tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Át nem vett közalkalmazott felmentése közoktatási területen

Kérdés: A korábban önkormányzatunk által fenntartott, majd 2013. január 1-jétől egy intézményfenntartó központ intézményegységeként tovább működő általános iskolánkban az iskolaigazgató még tavaly december utolsó napjaiban az egyik közalkalmazott takarítót felmentette. A felmentési idő teljes időtartamára nézve mentesítette a munkavégzés alól. A felmentési idő 2013 júliusában telik le. E személyt, illetve a többi takarítót nem vette át a központ, csak a pedagógusokat. Kérdésünk, hogy most ki az, akinél a felmentési idejét tölti az illető, tekintettel arra, hogy ő semmilyen okiratot nem kapott 2013. január 1-jével? Az önkormányzat, az önkormányzat gazdasági ellátó szervezete (GESZ), amely a többi, a központ által át nem vett közalkalmazottat foglalkoztatja, vagy a központ? Ha a GESZ, akkor az is problémát jelent, hogy az 2013. május 31-ével megszűnik, és ezt követően egy önkormányzati kft. fogja ellátni a feladatait.
Részlet a válaszból: […]kft., tehát egy Mt. hatálya alá tartozó munkáltató fogja továbbvinni, nem beszélhetünk a GESZ jog­utód nélküli megszűnéséről (amikor is az általa foglalkoztatottak jogviszonya emiatt, külön felmentés nélkül is megszűnne), hanem ún. jogátszállásról van szó. Ha az átadást (2013. június 1-jét) megelőzően 30 nappal korábbi időpont (azaz 2013. május 2.) előtt tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat (felmentés), illetve megkötött megállapodás (közös megegyezés vagy áthelyezésről szóló megállapodás) kimondja, hogy a közalkalmazotti jogviszony ezen időpontot követően megszűnik, akkor erre nézve a Kjt. 25/C. §-a speciális jogkövetkezményeket állapít meg. A felmentéssel érintett közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya ugyan az átadás időpontjában megszűnik, és törvény erejénél fogva munkaviszonyba kerül az átvevő munkáltatóval (kft.), de vele ott nem kell új munkaszerződést kötni, és őt az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség sem terheli.Az átadás és a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, illetőleg juttatást az átadó munkáltatónak (GESZ) kell - a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások kifizetésére vonatkozó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 1617

2. találat: Munkabércsökkentés a minimálbérre?

Kérdés: Egy nagy ABC-áruházban dolgozom, amely egy bevásárlóközpontban található. Az ABC tulajdonosa egyben a bevásárlóközpontnak is tulajdonosa. Kiderült, hogy ezentúl egy nagy üzletlánc lesz áruházunk üzemeltetője. Az üzletlánc híres arról, hogy a dolgozóit minimálbérre jelenti be. Mivel koromnál fogva hamarosan nyugdíjba megyek, ezért nekem a minimálbér nem megfelelő. Milyen lehetőségeim vannak?
Részlet a válaszból: […]megállapodás például az üzemeltetéssel kapcsolatos megállapodás. A jogutódlásnak az a következménye, hogy az átadás időpontjában fennálló munkaviszonyból származó, a munkáltatót illető jogok és terhelő kötelességek a jogelőd munkáltatóról a jogutód munkáltatóra szállnak át. Vagyis a munkaszerződések változatlanul tovább élnek, az egyetlen különbség, hogy a munkáltató személye, megnevezése változik meg. Ehhez ugyanakkor nem szükséges a munkavállaló beleegyezése, de a jogutód munkáltató sem válogathat, kit vesz át, és kit nem. A változatlanság pedig azért fontos, mert az Mt. 76. § (5) bekezdése kimondja, hogy a feleknek a munkaszerződésben legalább a munkavállaló személyi alapbérében, munkakörében, illetve munkavégzési helyében meg kell állapodniuk. A személyi alapbér összegén ezért csak az Ön[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. november 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 525
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Kiszervezés - emelt összegű végkielégítés a jogviszonyváltást megtagadónak?

Kérdés: A közalkalmazotti jogviszonyban álló kisegítő személyzetet iskolánk fenntartója átadja a tulajdonában lévő gazdasági társaságnak. Jár-e emelt összegű végkielégítés azon kiszervezéssel érintett közalkalmazottunknak, akinek két éve van még hátra az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzéséhez, és nem járul hozzá az Mt. hatálya alá tartozó munkáltatónál történő további foglalkoztatásához?
Részlet a válaszból: […]számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, az átadó munkáltató - az átadás napjával - köteles őt írásban értesíteni a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséről. Ilyenkor a munkáltató a közalkalmazott számára a Kjt. 37. § (2) és (4)-(6) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést fizeti meg. Jelen esetben ugyanakkor nem irányadó a Kjt. 37. § (7) bekezdésében meghatározott emelt összegű végkielégítésre vonatkozó szabályozás, így a jogviszonyváltást megtagadó közalkalmazott - akinek a jogviszonya a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. szeptember 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 457
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Kiszervezés - a jogviszonyváltásról szóló tájékoztatás kérdései

Kérdés: Iskolánk technikai dolgozóit a fenntartó kiszervezi. A megbeszélések már megtörténtek. Május 14-én a közalkalmazottak megkapták a tájékoztatást, amelyet 15 munkanapon belül kell visszaadni, ha elfogadják a munkakört. Szóbeli kérdésre azt a választ kapták, hogy napi munkaidejük beosztása változatlan marad. Május 23-án eljuttattak minden közalkalmazottnak egy tájékoztatót az irányadó munkarendről, a szabadságról stb., kérve, hogy ezt is május 14-i dátummal vegyék át. Ebben már az irányadó munkarend egészen más. A közalkalmazottak nem fogadták el a visszadátumozást, de addigra már leadták a nyilatkozatukat, amikorra megkapták a tájékoztatót a leendő munkahelyükről. Mikortól kezdődik a 15 napos határidő, május 14-től, vagy május 23-tól? Városunkban van helyi járat ugyan, de kerékpárral közlekednek a dolgozók. Fél óra az út kerékpárral, napi szűk 2 óra annak, aki messzebb lakik. Jól járnak a beosztással? Van joga az átvevőnek ilyen feltételeket szabni a dolgozónak?
Részlet a válaszból: […]tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül, az átadó munkáltatónak címezve, írásban nyilatkozhat. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához. Hozzájárulás hiányában közalkalmazotti jogviszonya megszűnik az átadás napjával [Kjt. 25/A. § (5)-(6) bekezdés]. Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazott számára a munkaviszony, illetve a közszolgálati jogviszony létesítése érdekében munkaszerződést, illetve kinevezést adni. A munkaszerződés bármely munkakörre szólhat, de csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával térhet el a fentiek szerinti tájékoztatásban megadott feltételektől [Kjt. 25/B. § (1) bekezdés]. Itt fontos ki­emelni, hogy a tájékoztatásnak nem kell kiterjednie azokra a körülményekre, melyek nem képezik a munkaszerződés tartalmi elemeit, így a munkaidő beosztására vonatkozó szabályokra, amelyeket a munkáltató általában egyoldalúan maga állapíthat meg. A tájékoztatásban tett konkrét ajánlatok ugyanakkor kötik az átvevőt, ha azok olyan módon voltak meghatározva, mint a leendő munkaszerződés tartalmi elemei. A közalkalmazottaknak a tájékoztatóban megadott feltételek mérlegelésével kell eldönteniük, hogy az átvevőnél munkaviszonyt kívánnak-e létesíteni. Így ha május 14-én a közalkalmazottak azt a tájékoztatást kapták, hogy munkaidő-beosztásuk változatlan marad, attól egyoldalúan - a 15 napos határidőn belül - a május 23-i újabb tájékoztató nem térhet el. Jogellenes az antedatált, a május 14-i dátummal történő átvételre irányuló felszólítás. A tájékoztatásnak megítélésünk[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Munkaügyi Levelek adatbázisban: 57