Jegyzői kinevezések

Kérdés: Településünknek volt egy kinevezett jegyzője, akinek szülés miatti távollétére felvettek 2020. január 7-ével egy jegyzőt helyettesítő köztisztviselő munkakörbe. A régi jegyző kinevezését 2020 augusztusában módosították igazgatási ügyintézőre, ezután kiírtak egy jegyzői pályázatot, mely alapján a jegyzőt helyettesítő köztisztviselő jegyzői kinevezésére került sor. A régi jegyző a kinevezésmódosítás ügyében bírósághoz fordult, és a Kúria ítélete alapján a kinevezés módosítása jogszerűtlen volt. Az ítélet alapján a közös hivatalt létrehozó két település polgármesterei együttesen úgy döntöttek, hogy a jelenleg kinevezett jegyző jegyzői kinevezését módosítani kell jegyzői feladatokkal megbízott köztisztviselőre, és újra ki kell írni a jegyzői pályázatot. A régi jegyző jogviszonya mindeközben már meg is szűnt a hivatalnál 2021. június 8-ával. Mikortól lehet módosítani a jelenlegi jegyző kinevezését? Meg lehet-e csinálni visszamenőlegesen 2020-ra, amikortól is ki lett nevezve az ítélet alapján jogszerűtlenül, vagy 2022-es dátummal kell? A jelenlegi jegyző jogviszonya ez alapján határozott időre módosul, vagy köztisztviselőként ugyanúgy foglalkoztatható határozatlan időre, illetve ez már csak a munkáltatótól függ? Amikor 2020. január 7-ével kinevezték a jegyzőt helyettesítő köztisztviselőnek, csak próbaidő lett meghatározva, a szerződése határozatlan volt. A jegyzői kinevezésére 2020. október 1-jével került sor.
Részlet a válaszából: […] ...gyakorolják a munkáltatói jogokat a jegyző felett [Mötv. 67. § (1) bek. f) pont, 83. § b) pont]. A jegyzőn kívül egyedül az aljegyző felett gyakorol még munkáltatói jogokat a polgármester, az egyéb munkáltatói jogok kivételével [Mötv. 82. § (5) bek., 81...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Polgármesteri hivatal gazdasági vezetője és a munkáltatói jogkörgyakorlás

Kérdés: A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata alapján a gazdasági vezető feladatait, hatáskörét a hivatal pénzügyi osztályának osztályvezetője látja el.
1. A gazdasági vezetőt a polgármester vagy a képviselő-testület nevezi ki?
2. A polgármester vagy a jegyző gyakorolja a gazdasági vezető tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat?
3. A hivatal szervezeti felépítése szerint az osztályok vezetői munkakörében az osztályvezetők állnak. A gazdasági vezető lehet-e osztályvezető, rendelkezhet-e osztályvezetői megbízással, vagy azt belső szabályzatban kell rögzíteni, hogy a gazdasági vezető osztályvezetői szintnek felel meg?
4. Abban az esetben, ha a SzMSz szerint a gazdasági vezető feladatait, hatáskörét a hivatal pénzügyi osztályának osztályvezetője látja el, munkakörként a gazdasági vezetőt vagy az osztályvezetőt kell feltüntetni?
Részlet a válaszából: […] ...jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében. Erre figyelemmel a polgármesteri hivatal gazdasági vezetőjét a jegyző nevezi ki, és ezért ő gyakorolja felette...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Pótszabadság a jegyzőnek

Kérdés: A Kttv. 252. §-ában meghatározott jegyzői pótszabadság a köztisztviselői pótszabadságon felül vagy a helyett illeti meg a jegyzőt, aljegyzőt, főjegyzőt? A Kttv. kommentárja szerint a jegyzői pótszabadság a 246. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselői pótszabadságokon felül jár, mivel ezt a kizáró szabályt a Kttv. nem tartalmazza.
Részlet a válaszából: […] ...be vezetői munkakört sem, ezért a Kttv. 252. §-a állapítja meg a részükre járó pótszabadság mértékét. Ennek alapján évente az aljegyző 11, a jegyző 12, a főjegyző 13 munkanap pótszabadságra jogosult. A jegyzőkre sem a Kttv. 101. §-ának (3) bekezdése, sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 16.

Jegyző és aljegyző - a kinevezés képesítési feltételei

Kérdés: Közös önkormányzati hivatal esetében (a két település 1700, illetve 1900 fős) a jegyző alkalmazásakor a képesítés alóli mentesítést hogyan kell értelmezni, illetve milyen végzettség szükséges a jegyzői álláshely betöltéséhez? Az aljegyző kinevezésének milyen feltételei vannak?
Részlet a válaszából: […] ...Kttv. 247. §-ának (1) bekezdése alapján jegyzővé, aljegyzővé az nevezhető ki, aki az alábbi három feltételnek megfelel:a) igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 26.

Helyettesítő aljegyző helyettesítése

Kérdés: Az önkormányzati hivatalban a jegyző szülési szabadságon van, az aljegyző teljes jogkörrel helyettesíti. Ha a helyettesítő aljegyző a szabadságát tölti, vagy betegség miatt akadályoztatott a hivatalvezetői feladatok ellátásában, más vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselő elláthatja-e teljes jogkörrel a helyettesítést (amely aláírási jogosultságot is jelent)? Mik ennek a feltételei?
Részlet a válaszából: […] ...aljegyzőnek a helyettesítés - a Mötv. 81. §-ának (2) bekezdése alapján - munkaköri kötelezettsége, őt viszont a kérdésben említett okokból eseti helyettes helyettesíti. Maga a Kttv. ennek munkajogi következményeit rendezi [pl. a 38. § a tartós...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 7.

Kisközségben ki lehet gazdasági vezető?

Kérdés: Községünk lakosainak száma 3000 fő alatt van. A Ktv. szerint 3000 fő alatti önkormányzat hivatalában a jegyzőn kívül vezetői megbízást más nem kaphat. Kérdésünk, hogy ki lehet nálunk gazdasági vezető? Milyen képesítéssel rendelkezzen?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 45. § (10) bekezdésének a) pontja szerint a helyiönkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően a3000-nél kevesebb lakosú településen - ide nem értve a városokat - vezetőimegbízás nem adható. Az Ötv. 36. § (2) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.

Jegyző illetménye

Kérdés: Polgármesteri hivatalunknál jelenleg a jegyzői feladatokat az aljegyző látja el, ám a nagy munkateher miatt ez hosszú távon nem megoldás, ezért a jegyzői pályázat kiírását e hónapban tervezzük. Kérdésünk, hogy a pályázat kiírásakor csak a Ktv.-ben meghatározott illetményt jelölhetjük-e meg, vagy lehetőség van arra, hogy az előző jegyző részére megállapított illetményt határozzuk meg, amely magasabb összegű volt?
Részlet a válaszából: […] Elöljáróban rögzíteni szükséges, hogy a jegyzői pályázatkiírásakor a Ktv. szerinti illetményt kell megjelölni. Az önkormányzatjegyzőjének kinevezése, és ezáltal illetményének megállapítása is, aképviselő-testület hatáskörébe tartozik. A jegyző illetményét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Jegyző - kinevezés és próbaidő

Kérdés: Ha polgármesteri hivatalunkban a jelenleg dolgozó aljegyző nyerné el a jegyzői pályázatot, akkor kellene-e részére próbaidőt kikötni, tekintettel arra, hogy közszolgálati jogviszonya jelenleg is fennáll?
Részlet a válaszából: […] ...rendelkezések közül ugyanis csak a Ktv. 31. § (4) bekezdéserendelkezik úgy, hogy a vezetőkre vonatkozó szabályok közül a jegyző (aljegyző)előmenetelére is az általános szabályokat kell alkalmazni. A fentiekbőlkövetkezően - figyelemmel az Ötv. rendelkezésére is -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 1.

Aljegyző illetménye - meghaladhatja-e a jegyzőét?

Kérdés: Jegyzőnk már évek óta személyi illetményt kap, valószínű, hogy jövőre visszavonják személyi illetményét. Amikor felvételre került az aljegyző, a jegyző illetményéhez viszonyítva állapítottuk meg díjazását. A Ktv. szerint az aljegyző illetménye nem haladhatja meg a jegyző illetményét. Azonban, ha visszavonásra kerül a jegyző személyi illetménye, akkor az aljegyző illetménye meg fogja haladni a jegyzőét. Kérdésem: az aljegyzőnek is csökkentenünk kell-e az illetményét?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 45. § (4) bekezdése kimondja, hogy az aljegyzőilletményét kinevezésekor a képviselő-testület, azt követően a jegyző (atelepülés lakosságszámának figyelembevételével) összegszerűen állapítja megúgy, hogy az nem érheti el a jegyző illetményét, és nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. december 21.

Aljegyző illetményének megállapítása

Kérdés: Az önkormányzatnál jegyző és aljegyző is dolgozik. A jegyző a korábbiakban személyi illetményt kapott. Az aljegyzőt később nevezte ki az önkormányzat, mint a jegyzőt, így illetményét a jegyző személyi illetményéhez viszonyítva állapították meg. A jegyző személyi illetményét később visszavonták. Olyan információt kaptunk, hogy törvénybe ütközik, ha meghaladja az aljegyző illetménye a jegyzőét, mert a Ktv. úgy rendelkezik, hogy az aljegyző illetménye nem lehet magasabb, mint a jegyzőé. Helytálló-e ez, mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] ...Ktv. 45. § (4) bekezdése tartalmaz rendelkezést azaljegyző illetményének megállapítására. E rendelkezés szerint az aljegyzőilletményét kinevezésekor a képviselő-testület, azt követően a jegyzőösszegszerűen állapítja meg úgy, hogy az nem érheti el a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.